Κατηγορία: Θέσεις Ευθύνης – Στελέχωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προεπιλογή εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσεων Αναπληρωτών Διευθυντών σε Ευρωπαϊκά Σχολεία

Η πρόσκληση αφορά θέσεις Αναπληρωτή Διευθυντή Πρωτοβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Bergen και Αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι. Αιτήσεις μέχρι και 21/11/2023 και ώρα 15.00.

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Η τοποθέτηση των Υποδιευθυντών/ντριών γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4823/2021.

Εφαρμογή διατάξεων του ν.5045/2023 σχετικά με την ενίσχυση του εισοδήματος μισθωτών του Δημοσίου Τομέα

Η με αρ.πρωτ. οικ. 2/97758/ΔΕΠ/19-10-2023 (ΑΔΑ: Ψ167Η-Θ16)  εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή διατάξεων του Μέρους Γ΄ του ν. 5045/2023 (Α΄ 136)

Ανακοίνωση πίνακα δεκτών υποψηφιοτήτων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων

Καλούνται οι υποψήφιοι/ες εντός δύο (2) εργασίμων ημερών, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 20.10.2023 και ώρα 14:00, να υποβάλλουν στον/στην Διευθυντή/ντρια της Σχολικής Μονάδας αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση με επιλογή θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις Υποδιευθυντών/ντριών υποβάλουν αίτηση μόνο για τη σχολική μονάδα που οποία υπηρετούν με θητεία, από Δευτέρα 9/10/2023 μέχρι και Τετάρτη 18/10/2023 και ώρα 15:00.

Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Δεκτών και Μη Δεκτών Υποψηφιοτήτων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων

Ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών, ήτοι από τη Δευτέρα 09.10.2023 έως και την Τετάρτη 11.10.2023.

ΦΕΚ 5760/2023. Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών/ντριών Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

Το ΦΕΚ 5760 τ.Β’ (3-10-2023) με την απόφαση σχετικά με την διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών/ντριών των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων.

Πρόσκληση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) για συμμετοχή στελεχών εκπαίδευσης σε Ημερίδα

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 στο κεντρικό αμφιθέατρο του ΕΚΔΔΑ στην Αττική, από τις 09.00 έως τις 14:00, με παράλληλη ζωντανή μετάδοση (livestreaming) για εξ αποστάσεως παρακολούθηση.

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της ΔΔΕ Λευκάδας

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι και την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:00.

Εγκύκλιος για την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων

Μέχρι και την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023, η έκδοση των προκηρύξεων για την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων.