Κατηγορία: Θέσεις Ευθύνης – Στελέχωση

Πρόσκληση για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ. Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής.

Η Πρόσκληση (ΑΔΑ: 6Ω6246ΜΤΛΗ-ΩΔΨ) για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ και το ΦΕΚ 3199/2022 με τα κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.

Εγκύκλιος σχετικά με την αναπλήρωση Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων

Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την «Αναπλήρωση Διευθυντών – Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. – Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. – Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων»

Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης

Οι υποψήφιοι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά των πινάκων αποκλειστικά και ηλεκτρονικά, από Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 έως την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 και ώρα 23.59.

Προκήρυξη έντεκα (11) θέσεων Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, την αίτηση υποψηφιότητας καθώς και τα επισυναπτόμενα σε αυτή δικαιολογητικά από 30/05/2022 μέχρι και 13/06/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Προγράμματα συνεντεύξεων υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4823/2021(Α΄136) και του άρθρου 5 της αριθμ. Φ.353.1/20/163161/Ε3/14-12-2021(Β’ 5833) Υ.Α., οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις κατά τόπους έδρες των Συμβουλίων.

Οι αναμορφωμένοι, μετά τις ενστάσεις, αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης

Ανακοινώθηκαν οι αναμορφωμένοι, μετά τις ενστάσεις, αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης  με αξιολογική σειρά σύμφωνα με τα κριτήρια του ν. 4823/2021 (Α’ 136).

Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης

Οι αιτήσεις – δηλώσεις για τη συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία επιλογής υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, από 19-4-2022 έως 9-5-2022 και ώρα 23:59.

Πίνακες κατανομής θέσεων για μόνιμο διορισμό σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Οι πίνακες με την κατανομή μόνιμου προσωπικού στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, βάσει του Προγραμματισμού Προσλήψεων 2022 (ΑΔΑ: 9ΞΞΑ46ΜΤΛΗ-ΙΕ0).

ΦΕΚ 1764/2022. Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης

Η Απόφαση Φ.351.1/6/40694/Ε3/08-04-2022 (ΦΕΚ 1764/2022) για τη Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης

ΦΕΚ 1634/2022. Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το ΦΕΚ 1634 τ.Β’ (5-4-2022) με θέμα: «Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Κατανομή επιστημονικής ευθύνης.»

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση