Κατηγορία: Θέσεις Ευθύνης – Στελέχωση

Τοποθέτηση Διευθύντριας σε κενούμενη θέση Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Η τοποθετούμενη Διευθύντρια υποχρεούται να αναλάβει υπηρεσία εντός τριών (03) εργάσιμων ημερών, από την κοινοποίηση της παρούσης, μέχρι την Πέμπτη 04-07-2024.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από τις 21-05-2024, ημέρα Τρίτη και λήγει στις 31-05-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση σε κενές θέσεις Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και προϋποθέσεις υποβάλουν σχετική αίτηση, εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση της παρούσας ήτοι, από την Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024 μέχρι την Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024.

ΦΕΚ 2423/2024. Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2423 τ.Β’ (23/04/2024) η απόφαση με θέμα:«Ρύθμιση θεμάτων αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης»

Εγκύκλιος για την αντικατάσταση στελεχών εκπαίδευσης που δεν συμμετέχουν στην αξιολόγηση

Αντικατάσταση των Διευθυντών/ντριων σχολικών μονάδων, που αρνούνται να λάβουν μέρος στη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών – μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ ή παρακωλύουν τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Πρόσκληση για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Δημοσίων ΙΕΚ που λειτουργούν στα Σωφρονιστικά Καταστήματα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας και τα δικαιολογητικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από 10/01/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. και λήγει 22/01/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προεπιλογή εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσεων Αναπληρωτών Διευθυντών σε Ευρωπαϊκά Σχολεία

Η πρόσκληση αφορά θέσεις Αναπληρωτή Διευθυντή Πρωτοβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Bergen και Αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι. Αιτήσεις μέχρι και 21/11/2023 και ώρα 15.00.

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Η τοποθέτηση των Υποδιευθυντών/ντριών γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4823/2021.

Εφαρμογή διατάξεων του ν.5045/2023 σχετικά με την ενίσχυση του εισοδήματος μισθωτών του Δημοσίου Τομέα

Η με αρ.πρωτ. οικ. 2/97758/ΔΕΠ/19-10-2023 (ΑΔΑ: Ψ167Η-Θ16)  εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή διατάξεων του Μέρους Γ΄ του ν. 5045/2023 (Α΄ 136)

Ανακοίνωση πίνακα δεκτών υποψηφιοτήτων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων

Καλούνται οι υποψήφιοι/ες εντός δύο (2) εργασίμων ημερών, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 20.10.2023 και ώρα 14:00, να υποβάλλουν στον/στην Διευθυντή/ντρια της Σχολικής Μονάδας αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος.