Ημερήσιο αρχείο: 3 Απριλίου, 2024

Εγκύκλιος για την αντικατάσταση στελεχών εκπαίδευσης που δεν συμμετέχουν στην αξιολόγηση

Αντικατάσταση των Διευθυντών/ντριων σχολικών μονάδων, που αρνούνται να λάβουν μέρος στη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών – μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ ή παρακωλύουν τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Καταγραφή Δράσεων Σχολείων στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Σχολικής Ημέρας Φιλοζωίας 2024

Το ΙΕΠ απευθύνει πρόσκληση για τη συγκέντρωση δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Σχολικής Ημέρας Φιλοζωίας, ώστε να αξιοποιηθούν ως εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιδευτικό υλικό και για να πραγματοποιηθεί μια γιορτή Φιλοζωίας.

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2023-2024

Η με αρ. πρωτ.: 34199/Ε4/3-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΕΠΡ46ΝΚΠΔ-ΤΜΙ) απόφαση με τις Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2023-2024