Κατηγορία: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Εκπαιδευτικού Έργου

Χρονοδιάγραμμα 2023-2024:

Συλλογικός Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου : μέχρι 23 Οκτωβρίου 2023

Σχεδιασμός Δράσης: μέχρι 21 Δεκεμβρίου 2023 (δόθηκε παράταση)

Υλοποίηση – Αποτίμηση Δράσης: μέχρι 30 Μαΐου 2024

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης: μέχρι 25 Ιουνίου 2024

Χρήσιμο υλικό για το 2023-2024:

Οδηγός Αξιολόγησης Σχολικών Μονάδων

Σχέδια Δράσης – Προτάσεις Σχεδιασμού

Ενδεικτικά εργαλεία διερεύνησης των θεματικών αξόνων και αποτίμησης των δράσεων

Καλές Πρακτικές Σχολικών Μονάδων

Διευκρινίσεις σχετικά με τη μονιμοποίηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Για τη μονιμοποίηση των δόκιμων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ απαιτούνται δύο (2) έτη διδακτικής υπηρεσίας και επιτυχής αξιολόγηση του έργου τους σε όλα τα προβλεπόμενα, ανά περίπτωση, πεδία αξιολόγησης.

Εγκύκλιος για την αντικατάσταση στελεχών εκπαίδευσης που δεν συμμετέχουν στην αξιολόγηση

Αντικατάσταση των Διευθυντών/ντριων σχολικών μονάδων, που αρνούνται να λάβουν μέρος στη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών – μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ ή παρακωλύουν τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Διευκρινίσεις σχετικά με τον μακροσκοπικό έλεγχο των αξιολογικών εκθέσεων στην αξιολογική διαδικασία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Στην αξιολογική έκθεση θα πρέπει να αποτυπώνεται ευδιάκριτα η συνεισφορά του εκπαιδευτικού στην προώθηση των σκοπών του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. καθώς και η αξιολόγησή της ως θετική / αρνητική με βάση τα τεκμήρια.

Ενημέρωση σχετικά με τη δικαστική εξέλιξη των προκηρυχθεισών απεργιών – αποχών που συνδέονται με τη διαδικασία αξιολόγησης

Έγγραφο για την ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών, μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ και των στελεχών εκπαίδευσης σχετικά με τη δικαστική εξέλιξη των προκηρυχθεισών απεργιών – αποχών που συνδέονται με τη διαδικασία αξιολόγησης.

Οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ – Έναρξη διαδικασίας αξιολόγησης για το Πεδίο Β

Νέα εγκύκλιος (ΑΔΑ: 96ΑΔ46ΝΚΠΔ-ΚΑΠ) με οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ και την έναρξη διαδικασίας αξιολόγησης για το Πεδίο Β.

Οδηγίες για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2023-2024

Η με αρ. πρωτ. 19148 /Δ6/22-2-2024 (ΑΔΑ: ΨΚΠΖ46ΝΚΠΔ-ΝΒΠ) εγκύκλιος με οδηγίες για τη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2023-2024.

Νέες διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Νέο έγγραφο με διευκρινίσεις σχετικά με διάφορα ζητήματα που αναφύονται όσον αφορά στην αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ, απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου. Υποστηρικτικό υλικό για την τεκμηρίωση της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου

Παρουσιάσεις από τις ενημερωτικές συναντήσεις με τους Συμβούλους Εκπαίδευσης (Σ.Ε) καθώς και υποστηρικτικό υλικό για τα σχολεία που αφορά την τεκμηρίωση της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε όλους τους άξονες

ΦΕΚ 927/2024. Αξιολόγηση του έργου Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.)

Το ΦΕΚ 927 τ.Β’ (7/2/2024) σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης του έργου Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Εγκύκλιος για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ. Έναρξη διαδικασίας για το πεδίο Α2 σχολικών μονάδων και το πεδίο Α των ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ

Νέες οδηγίες για τη διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σχολικών μονάδων, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ (ΕΔΥ) –  Έναρξη διαδικασίας αξιολόγησης για το πεδίο Α2 των σχολικών μονάδων και για το πεδίο Α των ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ (ΕΔΥ)