Κατηγορία: Αναπληρωτές Ωρομίσθιοι

Άρθρα για αναπληρωτές Ωρομισθίους:

Στη σελίδα https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί αναλυτικές οδηγίες και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να τη συμβουλεύεστε.

Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 14:30 της εκάστοτε ημέρας που έχει οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες επεξεργασίες ενημέρωσης στα πληροφοριακά συστήματα ΕΡΓΑΝΗ και Διαύγεια.

Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές που δύνανται να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση μέσω του anaplirotes.gov.gr θα πρέπει να έχουν αποδεχτεί τη σύμβασή τους μέχρι τις 14:59 της ίδια μέρας που παρουσιάζονται στα σχολεία.

Σε διαφορετική περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ήμερα.

Σημείωση:

Οι εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου (ΑΜΩ) που επαναπροσλαμβάνονται ως πλήρους ωραρίου (ΑΠΩ) θα πρέπει να ακολουθήσουν εκ νέου τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας στο σχολείο και σύναψης ψηφιακής σύμβασης.

Δείτε το σχετικό έγγραφο: 105271/ΓΔ5/31-08-2021 με θέμα Διευκρινίσεις για την τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

1.Φωτοαντίγραφο πτυχίου

2.Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου και Αίτηση αναγνώρισης αυτού

3.Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

4.Αποδεικτικό έντυπο ΑΦΜ

5.Αποδεικτικό έντυπο ΑΜΚΑ

6.Αποδεικτικό έντυπο Α.Μ. ΕΦΚΑ (πρώην ΑΜΑ ΙΚΑ)

7.Πρωτότυπη Ιατρική Γνωμάτευση από Παθολόγο ή γενικό γιατρό, Δημοσίου ή ιδιώτη

8.Πρωτότυπη Ιατρική Γνωμάτευση από ψυχίατρο, Δημοσίου ή ιδιώτη

9.Πιστοποιητικό στρατολογίας

10.Φωτοαντίγραφο  της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης όπου θα αναγράφεται καθαρά το ΙΒΑΝ και ο αναπληρωτής θα είναι ο πρώτος δικαιούχος

11.Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας, στην οποία θα επισυνάπτονται:

α) φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας (για κάθε έτος ξεχωριστά από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις)

β) Τα σχετικά ένσημα ή βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα που αποδεικνύουν ότι για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσφέρθηκε η προϋπηρεσία ήταν ασφαλισμένος/η

γ) Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης στην οποία θα αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης, καθώς και εάν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7 του Ν. 4354/2015 (για προϋπηρεσίες που δεν αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Σημείωση: Στις βεβαιώσεις από τον φορέα απασχόλησης θα πρέπει να αναφέρονται: Οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης, η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο), η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών

12.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αν είστε έγγαμοι ή/και με ανήλικα τέκνα)

13.Βεβαιώσεις φοίτησης για παιδιά άνω των 18 ετών που φοιτούν σε σχολή ή Βεβαίωση υπηρέτησης  για παιδιά που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία

14.Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC)
ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256),
ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου (βεβαίωση νόσησης) της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, όπως εκάστοτε ισχύει,
ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας,
ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test), έως 72 ώρες πριν την παρουσίαση τους, η οποία εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται.

Κατά την παρουσίαση απαιτείται:

  • Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19,
  • βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256),
  • βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου (βεβαίωση νόσησης) της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, όπως εκάστοτε ισχύει,
  • ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας,
  • βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test), έως 72 ώρες πριν την παρουσίαση τους, η οποία εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται.

Δείτε ακόμη:

Διευκρινίσεις σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι πάσχουν από κορωνοϊό COVID -19

Τελευταία Νέα:

Εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών (μονίμων και αναπληρωτών) στα Νέα Προγράμματα Σπουδών

Αιτήσεις επιμόρφωσης στα Νέα Προγράμματα Σπουδών, από Δευτέρα 12-12-2022 ώρα 13:00 μέχρι και Τετάρτη 28-12-2022 ώρα 13:00, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΙΕΠ. Η διάρκεια κάθε επιμορφωτικού προγράμματος είναι τριάντα έξι (36) ώρες.

Νέες προσλήψεις 815 εκπαιδευτικών στην Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2022-2023

Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες, την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022. Παρουσίαση και ανάληψη υπηρεσίας από την Παρασκευή 2 έως και τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022.

Νέες προσλήψεις εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή και μελών ΕΕΠ ΕΒΠ ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το 2022-2023

Οι πινάκες με τα ονόματα της νέας φάσης προσλήψεων. Οι προσλαμβανόμενοι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ ΕΒΠ, πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 24 έως και την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022.

Πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια, για το σχολικό έτος 2022-2023

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Δ.Δ.Ε. μόνο την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022, ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε.

Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2022-2023

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι επιλεγέντες υποψήφιοι, οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Δ.Δ.Ε. την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022, ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε.

Ενισχυτική διδασκαλία στα Γυμνάσια 2022-2023. Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για συμμετοχή στην Ενισχυτική Διδασκαλία στα Γυμνάσια, θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣΥΔ, από την Παρασκευή 11-11-2022 έως και Πέμπτη 17-11-2022.

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Γ’ φάση) για το 2022-2023

Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022. Προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες/ΚΕΔΑΣΥ από τη Δευτέρα 7 έως και την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022.

Εγκύκλιος με τις διαδικασίες πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) για το 2022-2023

Πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση κενών θέσεων σε τμήματα για Ενισχυτική Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2022-2023 και έναρξη του προγράμματος.

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2022-2023

Οι υποψήφιοι/ες για το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2022-2023, υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο ΟΠΣΥΔ, από Τρίτη 11/10/2022 έως και Δευτέρα 17/10/2022.

2η φάση προσλήψεων. Παράταση υποβολής αίτησης – δήλωσης προτίμησης τοποθέτησης στο ΟΠΣΥΔ

Η υποβολή Αίτησης-δήλωσης προτίμησης τοποθέτησης προσληφθέντων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ παρατείνεται έως τις 5-10-2022 και ώρα 13:00.