Οικονομικά

Οικονομικό Τμήμα ΔΔΕ Λευκάδας

Μισθοδοσία – Καταχωριστής ΕΣΠΑ/ΠΔΕ

Πρόσθετες Αμοιβές, Υπερωρίες, Οδοιπορικά

Γαζή Ιωάννα (τηλ. 2645362220)

Μισθοδοσία:

Ενημερωθείτε για τη Μισθοδοσία σας, μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ). Δείτε αναλυτικά και ανά μήνα (από το έτος 2010), τη αναλυτική μισθοδοτική κατάσταση, κάνοντας κλικ στην εικόνα που ακολουθεί:

μισθοδοσία μέσω ΕΑΠ

Χρήσιμα:

Η με αρ.πρωτ. οικ. 2/97758/ΔΕΠ/19-10-2023 (ΑΔΑ: Ψ167Η-Θ16) εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή διατάξεων του Μέρους Γ΄ του ν. 5045/2023 (Α΄136). Δείτε σχετικά, εδώ.

Μέχρι και το έτος 2010, εκκαθαριστές μισθοδοσίας ήταν οι Διευθυντές/τριες των σχολείων, επομένως οι βεβαιώσεις αποδοχών για τους αντίστοιχους μήνες θα πρέπει να αναζητούνται από το σχολείο στο οποίο ο/η υπάλληλος/εκπαιδευτικός κατείχε οργανική θέση.

Από το έτος 2011 και μετά, εκκαθαριστές μισθοδοσίας είναι οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, επομένως οι βεβαιώσεις αποδοχών για τους αντίστοιχους μήνες εκδίδονται από τη Διεύθυνση. Οι ενδιαφερόμενοι/νες με κωδικούς taxisnet μπορούν να αντλήσουν ενημερωτικό σημείωμα μισθοδοσίας, για οποιονδήποτε μήνα επιθυμούν από το 2011 και μετά, στο σύνδεσμο  «Υπηρεσία Προσωποποιημένης Πληροφόρησης Μισθοδοτούμενων Δημοσίου». (από τον Οκτώβριο του 2011).

Τέλος, από την ημερομηνία διακοπής της μισθοδοσίας λόγω συνταξιοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες δεν λαμβάνουν πλέον αποδοχές από τη Διεύθυνση, επομένως για τα εισοδήματα που έχουν λάβει από προσωρινή ή οριστική σύνταξη θα πρέπει να ζητήσουν βεβαιώσεις από το Γενικό Λογιστήριο.

Πριν από τη συμπλήρωση της Υπεύθυνης Δήλωσης να μελετήσετε προσεκτικά τις παρακάτω διευκρινήσεις που αφορούν στη χορήγηση της οικογενειακής παροχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1.Η οικογενειακή παροχή χορηγείται για τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2.Η οικογενειακή παροχή χορηγείται για τέκνα από γάμο, φυσικά ,θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 19ο έτος της ηλικίας τους, φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σπουδές μέχρι και το 18ο έτος (απαιτείται βεβαίωση φοίτησης για το σχολικό έτος 2023-2024).

3.Η οικογενειακή παροχή χορηγείται για τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον .Στην περίπτωση αναπηρίας (σωματικής ή πνευματικής ) για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος, η οικογενειακή παροχή καταβάλλεται επ΄αόριστον, ανεξάρτητα αν στην οικογένεια ή στο παιδί χορηγείται παροχή ή βοήθημα από οποιοδήποτε Δημόσιο Οργανισμό, όπως Πρόνοια κ.λ.π.
(απαιτείται βεβαίωση ΚΕΠΑ σε ισχύ σε περίπτωση ενήλικων τέκνων).

4.Για παιδιά που φοιτούν σε ανώτατες ή ανώτερες σχολές ή σε Ι.Ε.Κ. (δημόσια, ιδιωτικά) στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό(με την επισήμανση ότι κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο εκμάθησης της ξένης γλώσσας δεν καταβάλλεται),χορηγείται το επίδομα από την ημερομηνία Α’ εγγραφής τους και ανάλογα με τα προβλεπόμενα εξάμηνα της Σχολής φοίτησης τους. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι σπουδές μέσα στα προβλεπόμενα εξάμηνα φοίτησης το επίδομα ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ (απαιτείται βεβαίωση Φοίτησης για το σχολικό έτος 2023-2024).

5.Το επίδομα επαναχορηγείται στα παιδιά που συνεχίζουν τις σπουδές τους για απόκτηση 2ου πτυχίου ή προχωρούν σε μεταπτυχιακό μέχρι και την συμπλήρωσης τους 24ου έτους (απαιτείται βεβαίωση φοίτησης για το Σχολικό έτος 2023-2024).

6.Σε περίπτωση που συμπίπτει ο χρόνος της κανονικής φοίτησης με την στρατιωτική θητεία του τέκνου η χορήγηση του επιδόματος δεν διακόπτεται.

7.Η οικογενειακή παροχή δεν χορηγείται σε υπάλληλο με τέκνα τα οποία έχουν ίδια εισοδήματα είτε από την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος είτε από άλλη πηγή, υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση και το δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει το ύψος του αφορολόγητου ορίου. Σε αυτή την περίπτωση η οικογενειακή παροχή παύει να καταβάλλεται για το Οικονομικό Έτος κατά το οποίο διαπιστώνεται η υπέρβαση του ως άνω ορίου.

Εφόσον εκπαιδευτικοί μετά τη μετάταξή τους σε νέο κλάδο/ειδικότητα δεν απασχολούνται ως μηχανικοί, δεν προκύπτει υποχρέωση ασφάλισής τους στο πρ. ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ) για κανέναν από τους κλάδους ασφάλισης.

Τα εν λόγω πρόσωπα υπάγονται από την ημερομηνία της μετάταξής τους για κύρια σύνταξη στην ασφάλιση του πρ.Δημοσίου, και στους αντίστοιχους πρ.φορείς, λογαριασμούς και κλάδους για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ παροχή. Ομοίως όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη, τα πρόσωπα αυτά υπάγονται στους οικείους φορείς στους οποίους υπάγονται όσοι έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά στο δημόσιο από 1.01.1993 και εφεξής.

Δείτε το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας (25-11-2021)

Σχετικά με την αλλαγή λογαριασμού καταβολής μισθοδοσίας, απαιτείται να προσκομίσετε στην υπηρεσία μας τα παρακάτω δικαιολογητικά

 • Αίτηση αλλαγής ΙΒΑΝ του ενδιαφερόμενου
 • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ή του εγγράφου της τράπεζας στην οποία θα πρέπει να φαίνονται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο του κατόχου καθώς και ο αριθμός λογαριασμού σε μορφή IBAN.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας

Από το Οικονομικό Τμήμα

Αναλυτική εφαρμοστική εγκύκλιος (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) του Υπουργείου Οικονομικών για μισθολόγιο, βαθμολόγιο, μισθολογικά κλιμάκια και κατάταξη των υπαλλήλων, όπως ισχύει από 1/1/2016.

Σύμφωνα με το νόμο 4826/2021 (ΦΕΚ Α’ 160/7-9-2021) και την διευκρινιστική εγκύκλιο (ΑΔΑ:Ψ3ΡΠ46ΜΑΠΣ-ΚΞΣ) «Αρμόδιες για την έκδοση αποφάσεων χορήγησης παροχών σε χρήμα είναι οι Τοπικές Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ».

Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων με τίτλους αναγνωρισμένους από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) ή του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.). Δείτε την εδώ

δικαιολογητικά και έντυπα για πρόσθετες δαπάνες

Λίστα με δικαιολογητικά για όλες τις πρόσθετες αμοιβές, για τη διευκόλυνση των Διευθυντών/τριών και των Σχολικών Μονάδων (η λίστα επικαιροποιείται συνεχώς)

Τελευταία ενημέρωση: Μάιος 2023

 • Διαβιβαστικό
 • Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σχολικής Μονάδας
 • Υπεύθυνη δήλωση πρόσθετων αποδοχών (Έντυπο-1)
 • Ημερολογιακή κατάσταση προηγούμενου μήνα. (myschool -> Προσωπικό -> Καταχώριση υλοποιημένων υπερωριών και εξαγωγή σε πίνακα excel)
 • Πρακτικό ανάθεσης υπερωριών από το σύλλογο.
 • Απόφαση έγκρισης υπερωριών από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας.

Εφάπαξ:

 • Ωρολόγιο πρόγραμμα από όλα τα σχολεία στα οποία διδάσκει ο/η ενδιαφερόμενος/η (επικυρωμένο)
 • Πράξη ανάληψης υπηρεσίας (σε όλα τα σχολεία)
 • Υπεύθυνη δήλωση τόπου κατοικίας (ευκρινώς συμπληρωμένη) – (Έντυπο 1)
 • Φωτοτυπία Διπλώματος
 • Φωτοτυπία Άδειας κυκλοφορίας του Ι.Χ.

Κάθε Μήνα:

 • Διαβιβαστικό του σχολείου
 • Ημερολογιακή κατάσταση του προηγούμενου μήνα από το σχολείο όπου συμπληρώνει το ωράριο, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον/την Διευθυντή/τρια  και τον/την ενδιαφερόμενο/η.
 • Υπεύθυνη δήλωση Ι.Χ. για κάθε μήνα (ευκρινώς συμπληρωμένη) – (Έντυπο 2) ή Υπεύθυνη δήλωση ΚΤΕΛ για κάθε μήνα (ευκρινώς συμπληρωμένη) – (Έντυπο 3) ή/και Υπεύθυνη δήλωση ΚΑΡΑΒΙΟΥ για κάθε μήνα (ευκρινώς συμπληρωμένη) – (Έντυπο 4)
 • Εισιτήρια Καραβιού – Λεωφορείου (όπου υπάρχουν)

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι Διευθυντές/τριες των σχολείων και οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι/ες για τη συγκέντρωση των παραπάνω δικαιολογητικών, τα οποία προς αποφυγή παραλήψεων, λαθών και μη καταβολής της αποζημίωσης πρέπει να προωθούνται στη ΔΔΕ Λευκάδας αυστηρά τις πρώτες 10 ημέρες του επόμενου μήνα.

Για ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. (Εξεταστικά Κέντρα)

 • Υποχρεωτικά Διαβιβαστικό

για Επιτηρητές – Επιτροπή Εξετάσεων:

 • Ατομική Βεβαίωση προσφοράς εργασίας (Έντυπο 1)
 • Υπεύθυνη δήλωση έκτακτων αποδοχών (Έντυπο 2)
 • Πρόγραμμα Επιτηρήσεων Εξεταστικού Κέντρου

για Βοηθητικό Προσωπικό (Επιστάτες – Καθαρίστριες):

 • Ατομική Βεβαίωση προσφοράς εργασίας (Έντυπο 1)
 • Υπεύθυνη δήλωση έκτακτων αποδοχών (Έντυπο 2)
 • Ατομικά Στοιχεία (Έντυπο 3)
 • Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του Βιβλιαρίου Τραπέζης όπου φαίνεται ξεκάθαρα το ΙΒΑΝ

Παρακαλούμε πολύ, αμέσως μετά το πέρας των εξετάσεων, όλα τα παραπάνω να προωθηθούν στη Δ.Δ.Ε. Λευκάδας με τα σχετικά διαβιβαστικά του Εξεταστικού Κέντρου.

Για την αποζημίωση οδοιπορικών εξόδων για όσους και όσες μετακινήθηκαν με το όχημά τους εκτός έδρας, θα πρέπει να προσκομιστούν υποχρεωτικά και οι δύο (2) παρακάτω υπεύθυνες δηλώσεις:

Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να εκδίδονται από τον/την ενδιαφερόμενο/νη μέσω gov.gr (για το γνήσιο της υπογραφής).

 • Ατομική Βεβαίωση εργασίας (Προσοχή! αν ο/η εκπαιδευτικός δικαιούται και οδοιπορικά πρέπει να αποσταλεί εις διπλούν) (Έντυπο-1)
 • Υπεύθυνη δήλωση πρόσθετων αποδοχών (Έντυπο-2)
 • Διαβιβαστικό
 • Ατομική Βεβαίωση εργασίας (Έντυπο-1)
 • Υπεύθυνη δήλωση πρόσθετων αποδοχών (Έντυπο-2)
 • Διαβιβαστικό
 • Ατομική Βεβαίωση εργασίας (Έντυπο-1)
 • Υπεύθυνη δήλωση πρόσθετων αποδοχών (Έντυπο-2)
 • Διαβιβαστικό
 • Αίτηση του κηδεμόνα
 • Βεβαίωση του σχολείου όπου κατατέθηκε η αίτηση-δήλωση
 • Βεβαίωση του σχολείου όπου εξετάστηκε
 • Φορολογική δήλωση όπου φαίνεται το παιδί ως προστατευόμενο μέλος (αν ο υποψήφιος είναι ενήλικος, δικιά του φορολογική δήλωση)
 • Φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης όπου είναι δικαιούχος ο κηδεμόνας (ή ο υποψήφιος, αν είναι ενήλικος)
 • Πρόγραμμα Πανελλαδικών εξετάσεων

Η σχετική εγκύκλιος για τις Πανελλαδικές 2024

Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις που επισυνάπτονται στα δικαιολογητικά θα πρέπει να εκδίδονται από τον/την ενδιαφερόμενο/νη μέσω gov.gr (για το γνήσιο της υπογραφής).