Εφαρμογή διατάξεων του ν.5045/2023 σχετικά με την ενίσχυση του εισοδήματος μισθωτών του Δημοσίου Τομέα

Η με αρ.πρωτ. οικ. 2/97758/ΔΕΠ/19-10-2023 (ΑΔΑ: Ψ167Η-Θ16)  εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή διατάξεων του Μέρους Γ΄ του ν. 5045/2023 (Α΄ 136) «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις», σχετικά με…

  • Επί του άρθρου 20 – Αναπροσαρμογή βασικών μισθών
  • Επί του άρθρου 21 – Επανακαθορισμός οικογενειακής παροχής- Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 15 ν.4354/2015
  • Επί του άρθρου 22 – Αναπροσαρμογή επιδόματος θέσης ευθύνης
  • Επί του άρθρου 26 – Χιλιομετρική αποζημίωση – Τροποποίηση άρθρου 8 υποπαρ.Δ9 παρ. Δ’ άρθρου 2 ν.4336/2015
  • Επί του άρθρου 27 – Έξοδα διανυκτέρευσης – Τροποποίηση παρ.2 άρθρου 10 και παρ.1 άρθρου 19 υποπαρ. Δ9 παρ. Δ’ άρθρου 2 ν. 4336/2015

Η σχετική εγκύκλιος

Ο νόμος 5045  – ΦΕΚ 136 Α’ (29-7-2023)