Ημερήσιο αρχείο: 18 Οκτωβρίου, 2023

Διευκρινίσεις σχετικά με υποβληθέντα ερωτήματα από τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Το με αρ.πρωτ. Φ13α/116951/Δ4/18-10-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΑ με την παροχή διευκρινιστικών οδηγιών σε υποβληθέντα ερωτήματα για θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Ανακοίνωση πίνακα δεκτών υποψηφιοτήτων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων

Καλούνται οι υποψήφιοι/ες εντός δύο (2) εργασίμων ημερών, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 20.10.2023 και ώρα 14:00, να υποβάλλουν στον/στην Διευθυντή/ντρια της Σχολικής Μονάδας αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος.