Σχολικό έτος 2023-2024. Χρήσιμος οδηγός λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων

Δημιουργήσαμε αυτή τη σελίδα για την ενημέρωση των σχολείων μας και της εκπαιδευτικής κοινότητας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων για το 2023-2024. Θα βρείτε συγκεντρωμένες όλες τις εγκυκλίους που αφορούν την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Η δημιουργία της σελίδας βασίστηκε στην εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σχετικά με το νομικό πλαίσιο και τις εγκυκλίους για τη λειτουργία των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2023-2024 (Δείτε την εδώ), την οποία εμπλουτίσαμε (και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε) με ενεργά links προς όλες τις εγκυκλίους και πρόσθετο υλικό που πιστεύουμε ότι θα διευκολύνει το έργο των Σχολείων μας.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποια έλλειψη, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και θα φροντίσουμε για τη σχετική προσθήκη ή διόρθωση.

Οι εγγραφές των μαθητών στα Γυμνάσια και στα ΓΕΛ και η ένταξή τους σε τάξεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 22 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β’ 2005), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 68027/ΓΔ4/16-06-2023 Υ.Α. (Β’ 4037). Κατ’ εξαίρεση πραγματοποιούνται εγγραφές τον Σεπτέμβριο πριν την έναρξη των μαθημάτων, σε λειτουργούντα τμήματα:

α) για τους/τις μαθητές/τριες που παραπέμφθηκαν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, όπου αυτή προβλέπεται,

β) για τους/τις μαθητές/τριες που αδυνατούσαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας προσκομίζοντας επίσημα έγγραφα που αποδεικνύουν την αδυναμία εγγραφής στο προβλεπόμενο
διάστημα της δεύτερης φάσης των ηλεκτρονικών εγγραφών (π.χ. για λόγους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους).

Εκπρόθεσμη εγγραφή πραγματοποιείται ύστερα από έγκριση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως πέντε (05) ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων, με την προσκόμιση επίσημων εγγράφων που αποδεικνύουν την αδυναμία εγγραφής εντός των προθεσμιών (π.χ. για λόγους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους). Οι απουσίες των μαθητών/τριών για το χρονικό διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων μέχρι την εκπρόθεσμη εγγραφή λογίζονται στο ακέραιο.

Οι ανήλικοι/ες πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς εγγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005).

Μαθητές/τριες, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της φοίτησής τους, κατά το τρέχον διδακτικό έτος, ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και είναι αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, εγγράφονται χωρίς κατατακτήρια εξέταση, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, αν προσκομίσουν θεωρημένα και επίσημα μεταφρασμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σε αντίστοιχη τάξη που καθορίζεται από τον/την οικείο/α Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο/η οποίος/α καθορίζει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και το σχολείο φοίτησης σε συνεργασία με τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών και με βασικό κριτήριο τον τόπο κατοικίας του/της μαθητή/τριας [(άρθρο 14 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005) όπως ισχύει].

Μετεγγραφή μαθητή/τριας από Γυμνάσιο σε Γυμνάσιο ή από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο σε άλλο Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο πραγματοποιείται αν υπάρχει αποχρών λόγος, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005), είτε μετά από αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης, είτε χωρίς αίτηση για κάλυψη υπηρεσιακής ανάγκης με τις διαδικασίες που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 19 και 20 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.

Τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 θα γίνει ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλα τα σχολεία. Μετά τον αγιασμό θα διανεμηθούν τα βιβλία στους μαθητές και στις μαθήτριες.

Γυμνάσια:

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ημερήσιου Γυμνασίου καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 94207/Δ2/29-07-2021 Υ.Α. (Β΄ 3791). Δείτε το εδώ

Γενικά Λύκεια:

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου στο ΦΕΚ 5617 τ.Β’ (22-9-2023)

Μουσικά Σχολεία:

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 106689/Δ2 /18-08-2020 Υ.Α. (Β΄ 3523), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 154117/Δ2/29-11-2021 Υ.Α. (Β΄ 5643). Δείτε σχετικά εδώ

Η Λειτουργία των Μουσικών Σχολείων καθορίζεται με την υπό στοιχεία 20923/Δ2/23-02-2021 Υ.Α (Β΄ 878), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 93483/Δ2/25-08-2023 Υ.Α (Β΄ 5242). Δείτε σχετικά εδώ

Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑΛ:

Ωρολόγια Προγράμματα για Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑΛ

Για τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στις Α΄ και Β΄ τάξεις Γενικών Λυκείων ισχύει η με αρ. πρωτ. 129818/Γ2/16-09-2013 Κ.Υ.Α. (Β΄ 2451). Δείτε εδώ

Για τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου ισχύει το άρθρο 116 του ν. 4610/2019 (Α΄70).

Για τις αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου ισχύει η με αρ. πρωτ. 85980/Δ2/03-07-2020 Υ.Α. (Β΄ 2737), όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ. 97911/Δ2/23-07-2020 Υ.Α. (Β΄ 3215) και 117399/Δ2/20-09-2021 Υ.Α. (Β΄ 4433), συμπληρώθηκε με την με αρ. πρωτ. 94222/Δ2/29-07-2021 Υ.Α. (Β΄ 3782) και τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 82843/Δ2/24-07-2023 Υ.Α. (Β΄ 4768). Δείτε τα αναλυτικά εδώ

Για τις αναθέσεις μαθημάτων μουσικής παιδείας Μουσικών Σχολείων ισχύει η με αρ. πρωτ. 144236/Δ2/05-09-2018 Υ.Α. (Β΄ 4202).


Επιλογή και αρμοδιότητες…

Οι οδηγίες μαθημάτων θα αναρτώνται σταδιακά αμέσως μετά την αποστολή των σχετικών εγγράφων από το ΥΠΑΙΘΑ. Μπορείτε να δείτε σχετικά εδώ

Ειδικότερα…

  • Για τη Διδασκαλία του διδακτικού/μαθησιακού πεδίου Τεχνολογία και Πληροφορική στο Γυμνάσιο ισχύει η με αρ. πρωτ. 74472/Δ2/16-06-2020 Υ.Α. (Β’ 2450).
  • Για τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο ισχύει η με αρ. πρωτ. 53476/ΓΔ4/28-03-2017 Υ.Α. (Β΄ 1171).
  • Για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας κατά επίπεδα γνώσεων στο Γυμνάσιο ισχύει η με αρ. πρωτ. 135800/Δ2/23-08-2016 Υ.Α. (Β΄ 2732).
  • Για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο ισχύει η με αρ. πρωτ. 105226/Δ2/12-08-2020 Υ.Α. (Β΄ 3523).

Για τις προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού στο Γενικό Λύκειο ισχύει η με αρ. πρωτ. 96754/Δ2/14-06-2019 Υ.Α. (Β΄ 2462), διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ Β΄ 2860/05-07-2019.

Ύλη Πανελλαδικών Εξετάσεων:

Η εξεταστέα ύλη για το έτος 2024 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 82785/Δ2/24-07-2023 Υ.Α. (Β΄ 4768).

Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης των ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2023-2024 στο ΦΕΚ 5371 τ.Β’ (7/9/2023)


Ύλη Τράπεζα Θεμάτων:

Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2023-2024 καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 91771/Δ2/21-08-2023 (Β΄ 5162).

Γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα, εξεταστέα ύλη και αξιολόγησή τους για τις Α’ και Β’ τάξεις των ΕΠΑΛ στα σχετικά ΦΕΚ (δείτε τα εδώ)

Συνεχής ενημέρωση…

– για την Τράπεζα Θεμάτων, δείτε εδώ

– για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, δείτε εδώ


Γυμνάσιο:

Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών Γυμνασίου καθορίζεται με τις διατάξεις του π.δ. 126/2016 (Α’ 211), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111), την παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) και το άρθρο 122 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251).

Γενικό Λύκειο:

Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών Γενικού Λυκείου καθορίζεται με τις διατάξεις των άρθρων 101-116 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), όπως έχουν τροποποιηθεί ως εξής:

• Το άρθρο 102 με το άρθρο 126 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254)

• Το άρθρο 103 με το άρθρο 86 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

• Τα άρθρα 104, 105, 108, 109 με το άρθρο 8 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111)

• Το άρθρο 110 με το άρθρο 126 του ν. 4763/2020 (Α’ 254)

• Τα άρθρα 112, 113 με το άρθρο 8 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και το άρθρο 163 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254)

• Το άρθρο 114 με το άρθρο 35 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25)

Επίσης, για την αξιολόγηση των μαθητών/τριών στο Γενικό Λύκειο ισχύει και η με αρ. πρωτ. 102474/Δ2/20-08-2021 Υ.Α. με θέμα: «Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα» (Β΄ 4134), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 104182/Δ2/29-08-2022 Υ.Α. (Β΄ 4678).

Αξιολόγηση Μαθητών/τριών ΓΕΛ από Ξένα Σχολεία του Εξωτερικού:

Για την αξιολόγηση των μαθητών/τριών από ξένα σχολεία του εξωτερικού ισχύει η με αρ. πρωτ. 51216/Δ2/10-05-2021 Υ. Α. (Β΄ 2053), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 1588/Δ2/07-01-2022 Υ.Α. (Β΄ 121).

Σχολικές Δραστηριότητες (συνεχής ενημέρωση) και Εγκεκριμένα Προγράμματα για το 2023-2024 (δείτε εδώ)

Αναφορικά με τις διακοπές και τις αργίες των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005), όπως ισχύει.

Οι δράσεις για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου, τα παιδαγωγικά μέτρα και οι ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα ορίζονται στα άρθρα 30 και 31 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05- 2019 Υ.Α. (Β΄ 2005).

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 13423/ΓΔ4/04-02-2021 Υ.Α. (Β΄ 491).

Ο θεσμός του Ενδοσχολικού Συντονιστή καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. Φ12/102913/ΓΔ4/24-08- 2022 Υ.Α. (Β΄ 4509).

Ο θεσμός του Παιδαγωγικού Συμβούλου – Μέντορα στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 102919/ΓΔ4/24-08-2022 Υ.Α. (Β΄ 4509).

Ο θεσμός του Συμβούλου Σχολικής Ζωής καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 129431/ΓΔ4/28-09-2020 Υ.Α. (Β΄ 4183).

Για την ασφάλεια των μαθητών/τριών ισχύουν οι με αρ. πρωτ. 2368/Γ2/09-01-2007 και 143074/ΓΔ4/17-11-2022 εγκύκλιοι.

Για τη χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών στις σχολικές μονάδες ισχύουν οι με αρ. πρωτ.132328/Γ2/07-12-2006, 100553/Γ2/04-09-2012 και Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018 εγκύκλιοι.

Η Λειτουργία Εκπαιδευτικών Ομίλων – Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 102939/ΓΔ4/24-08-2022 Υ.Α. (Β΄ 4509).

Για θέματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, δείτε εδώ

Τα θέματα απουσιών των μαθητών/τριών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων καθορίζονται από τα άρθρα 23, 24, 27 και 28 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005), όπως ισχύει.

Η φοίτηση μαθητών/τριών χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση εφόσον το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 114. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη.

Στην περίπτωση των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων, Εσπερινών Γυμνασίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 130.

Οι απουσίες που καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) και δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης ορίζονται στο άρθρο 24 της ανωτέρω Υ.Α

Απαλλαγή Μαθητών/τριών από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα:

Για την απαλλαγή μαθητών/τριών από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα ισχύει το άρθρο 25 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 106646/ΓΔ4/02-09-2022 Υ.Α. (Β΄ 4644).

Ο/Η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας και ο Σύλλογος Διδασκόντων ενημερώνουν τους γονείς – κηδεμόνες και τους μαθητές/τριες για θέματα που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του σχολείου όπως:

…τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας σχολικής μονάδας, την αξιολόγηση των μαθητών/τριών, τις απουσίες, τα παιδαγωγικά μέτρα, τις ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα, τη δυνατότητα των μαθητών/τριών που κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας να ενταχθούν στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» [(άρθρο 26 της 79942/ΓΔ4 /21-05-2019 Υ.Α. (Β΄2005), όπως ισχύει), και άρθρο 173 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136)], τις εκδρομές – εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών [αρ. πρωτ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 Υ.Α. (Β΄ 456)], τη διεξαγωγή των εκλογών των μαθητικών κοινοτήτων και του δεκαπενταμελούς συμβουλίου [4094/Γ2/23-09-1986 Υ.Α. (Β΄ 619)].

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων καθορίζεται με το άρθρο 47 του ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 33, 34, και 35 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).

Κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκαν:

• η υπό στοιχεία 108906/ΓΔ4/07-09-2021 Υ.Α. με θέμα: «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» (Β΄ 4189) και

• η υπό στοιχεία 141456/ΓΔ4/15-11-2022 Κ.Υ.Α. με θέμα: «Ανάπτυξη και λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ι.Ε.Π. «Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων», μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), στο πλαίσιο υλοποίησης του «Συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» (Β΄ 5954)

Συνεχής ενημέρωση για την Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου, στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας


Καλή Σχολική Χρονιά!