Χρήσιμα Έντυπα για Εκπαιδευτικούς

Γενική αίτηση, προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας


Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986


Αίτηση για Αναγνώριση Συνάφειας Διδακτορικού


Αίτηση για Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού


Αίτηση για Βαθμολογική Αναγνώριση Integrated Master


Αίτηση για χορήγηση άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου


Για έντυπα αιτήσεων και χορήγησης αδειών, δείτε εδώ


Για έντυπα που αφορούν οικονομικά (αλλαγή IBAN, οικογενειακό επίδομα, κλπ), δείτε εδώ


Λογότυπο ΕΣΠΑ (2014-2020) (σε υψηλή ανάλυση 1567χ199 και σε χαμηλότερη ανάλυση 800χ102)

και το νέο λογότυπο ΕΣΠΑ (2021-2027)


Έντυπα Πρόσληψης Αναπληρωτών: