Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση σε κενές θέσεις Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης

Καλούνται οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για τοποθέτηση στις δεκατρείς (13) κενές θέσεις των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, να υποβάλουν σχετική αίτηση, εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση της παρούσας ήτοι, από την Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024 μέχρι την Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ – gov.gr), και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://epoptes.services.gov.gr/.

Η ως άνω αίτηση έχει ισχύ υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄75) στην οποία ο υποψήφιος επιβεβαιώνει τα ήδη προσυμπληρωμένα στοιχεία και καταχωρίζει τόσο τα στοιχεία της οργανικής του θέσης όσο και τα στοιχεία επικοινωνίας.

Η αυθεντικοποίηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τη χρήση Κωδικών TAXISnet.

Επιπλέον, δηλώνει υπεύθυνα, ότι:

α. δεν αποχωρεί υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

β. δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα επιλογής της παρ. 11 του άρθρου 31 του ν.4823/2021.

γ. επιτρέπει την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.

Οι θέσεις των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης εδρεύουν στην εκάστοτε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και καταλαμβάνονται από Σύμβουλους Εκπαίδευσης, των οποίων η έδρα βρίσκεται σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση για επιλογή σε θέση Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

Δείτε την πρόσκληση (ΑΔΑ: ΨΔΕΣ46ΝΚΠΔ-121)

Δείτε ακόμη…

ΦΕΚ 2423/2024. Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης