Ημερήσιο αρχείο: 13 Απριλίου, 2024

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών για εξαιρετικούς λόγους. Εγκύκλιος με συμπληρωματικές οδηγίες

Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. σχετικά με την παρέλευση άπρακτου διμήνου μετά από αίτηση παραίτησης εκπαιδευτικών για εξαιρετικούς λόγους και παροχή συμπληρωματικών οδηγιών.