Παραιτήσεις εκπαιδευτικών για εξαιρετικούς λόγους. Εγκύκλιος με συμπληρωματικές οδηγίες

Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. σχετικά με την παρέλευση άπρακτου διμήνου μετά από αίτηση παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για εξαιρετικούς λόγους και παροχή συμπληρωματικών οδηγιών.

Δείτε το έγγραφο με τις οδηγίες