Ημερήσιο αρχείο: 30 Απριλίου, 2024

Το ΦΕΚ 2531/2024 με τα νέα παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 Υ.Α. «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης