Κατηγορία: ΕΕΠ-ΕΒΠ

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το 2024-2025

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι αποσπάσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε περιοχές, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το έτος 2024-2025.

Διευκρινίσεις σχετικά με περιπτώσεις παραίτησης αναπληρωτών για ανακήρυξή τους ως υποψήφιων ευρωβουλευτών

Οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί μπορούν να προβαίνουν στην απρόσκοπτη άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, χωρίς να τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της παρ. 5Α του άρθρου 63 του ν. 4589/2019

Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών για την έγκριση παράλληλης στήριξης από Εκπαιδευτικό, ΕΒΠ ή/και Σχολικό Νοσηλευτή για το διδακτικό έτος 2024-2025

Αναλυτικές οδηγίες, δικαιολογητικά και προθεσμίες υποβολής για την έγκριση παράλληλης στήριξης από Εκπαιδευτικό, Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ή/και Σχολικό Νοσηλευτή μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2024-2025.

Διευκρινίσεις σχετικά με τη μονιμοποίηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Για τη μονιμοποίηση των δόκιμων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ απαιτούνται δύο (2) έτη διδακτικής υπηρεσίας και επιτυχής αξιολόγηση του έργου τους σε όλα τα προβλεπόμενα, ανά περίπτωση, πεδία αξιολόγησης.

ΦΕΚ 2404/2024. Ρυθμίσεις σχετικά με τις δράσεις και τα προγράμματα για την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού

Το ΦΕΚ 2404 τ.Β’ (22/4/2024) με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τις δράσεις και τα προγράμματα που εκπονούνται για την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού.»

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών και ΕΕΠ – ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους για το 2024-2025

Οι προσκλήσεις αφορούν μετατάξεις εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους, σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σε Μουσικά Σχολεία και στη Σιβιτανίδειο. Υποβολή αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από 22-04-2024 έως και 01-05-2024.

Εγκύκλιος για αποσπάσεις μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σε περιοχές, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ για το σχολικό έτος 2024-2025

Η εγκύκλιος για αποσπάσεις μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σε περιοχές, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα ίδια τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ στη διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣΥΔ από 22/04/2024 έως και 01/05/2024

Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή. Διαδικασία καταχώρισης στην ειδική εφαρμογή διαχείρισης ανθρώπινου δικτύου

Αναλυτικές οδηγίες προς Διευθυντές/ντριες – Προϊστάμενους σχολικών μονάδων για να καταχωρίσουν στην ειδική εφαρμογή διαχείρισης ανθρώπινου δικτύου https://stop-bullying.gov.gr/admin τα ονοματεπώνυμα των μελών αποδεκτών αναφορών.

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2023-2024

Η με αρ. πρωτ.: 34199/Ε4/3-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΕΠΡ46ΝΚΠΔ-ΤΜΙ) απόφαση με τις Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2023-2024

Ενημέρωση σχετικά με τη δικαστική εξέλιξη των προκηρυχθεισών απεργιών – αποχών που συνδέονται με τη διαδικασία αξιολόγησης

Έγγραφο για την ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών, μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ και των στελεχών εκπαίδευσης σχετικά με τη δικαστική εξέλιξη των προκηρυχθεισών απεργιών – αποχών που συνδέονται με τη διαδικασία αξιολόγησης.