ΦΕΚ 2404/2024. Ρυθμίσεις σχετικά με τις δράσεις και τα προγράμματα για την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2404 τ.Β’ (22/4/2024) η απόφαση με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τις δράσεις και τα προγράμματα που εκπονούνται για την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού.»

Τα 5 άρθρα του ΦΕΚ:

  • Άρθρο 1: Υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων για την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.).
  • Άρθρο 2: Συντονισμός, εποπτεία και οργάνωση της υλοποίησης των δράσεων και προγραμμάτων για την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού
  • Άρθρο 3: Διεξαγωγή ερευνών αποτύπωσης και αποτίμησης
  • Άρθρο 4: Ανάπτυξη επιμορφωτικού υλικού
  • Άρθρο 5: Υλοποίηση επιμόρφωσης των Ομάδων Δράσης, Στελεχών Εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών
  • Άρθρο 6: Υποστηρικτικές δράσεις και δράσεις στη σχολική μονάδα

Δείτε την απόφαση


Συνεχής ενημέρωση για θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας: