Άδειες Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε για την ενημέρωση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε θέματα αδειών

Δείτε πρώτα εδώ: Πίνακας αδειών αναπληρωτών (με αναφορά στη νομοθεσία) από το Υπουργείο Παιδείας


Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται τις παρακάτω άδειες για κάθε περίπτωση:

Κανονική Άδεια

Διάρκεια: 7 εργάσιμες ημέρες (κατά τη διάρκεια της σύμβασης)

Νομοθεσία: παρ.8, άρθρο 20, π.δ. 410/88

Παρατηρήσεις: Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης

Δεν απαιτείται προϋπηρεσία

Παράθεση Κύριας Διάταξης:  «Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων δεν έχουν εφαρμογή στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καθώς και στους μισθωτούς που δικαιούνται κατά τις κείμενες διατάξεις διακοπές εργασίες. Στους πιο πάνω μπορεί να χορηγηθεί κανονική άδεια απουσίας με αποδοχές για 7 το πολύ εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος για λόγους εξαιρετικής ανάγκης.»


Αναρρωτική Άδεια

Διάρκεια: 15 ημερολογιακές ημέρες (+15 επιπλέον ημερολογιακές ημέρες για δυσίατα νοσήματα)

Νομοθεσία: άρθρα 657 και 658 Α.Κ.(π.δ.456/1984), άρθρο 11, ν.2874/2000 Εγκύκλιος αρ.79/14-7-1999 ΙΚΑ, Έγγραφο αρ.πρωτ. Π06/40/29-04-2013 ΙΚΑ παρ.5, άρθρο 70, ν.4485/2017

Εγκύκλιος 54 ΕΦΚΑ (ΑΔΑ: Ω3Π46ΜΑΠΣ-ΚΞΣ) – 23/9/2021: Καθορισμός αρμόδιων υγειονομικών οργάνων για τη χορήγηση παροχών σε χρήμα (αφορά ποιοι μπορούν να βεβαιώσουν την ασθένεια, ημερομηνία τοκετού, κλπ)

Παρατηρήσεις: Οι αποδοχές δίνονται εφόσον έχουν συμπληρώσει 10ήμερη παροχή εργασίας και κάτω του έτους ή τις αποδοχές των εργάσιμων ημερών ενός μηνός αν έχουν υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω του έτους.

Αναρρωτική άδεια με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού.

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Χορηγείται αναρρωτική άδεια στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα, διάρκειας 15 ημερών επιπλέον της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις, η οποία είναι αμειβόμενη και λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος πραγματικής διδακτικής υπηρεσίας για όλα τα δικαιώματα. Για την εφαρμογή της παρούσας, ως δυσίατα νοσήματα νοούνται αυτά της Υ1/Γ.Π./οικ. 16884/12.10.2001 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β’ 1386).»


Άδεια Λόγω Γάμου / Συμφώνου Συμβίωσης

Διάρκεια: 5 εργάσιμες ημέρες για 5ήμερη εργασία

Νομοθεσία: άρθρο 39 ν.4808/2021

Παρατηρήσεις: Δεν υπολογίζεται στην κανονική ετήσια άδεια του εργαζομένου.

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Σε περίπτωση τέλεσης γάμου ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης, χορηγείται άδεια 6 εργασίμων ημερών, με αποδοχές, εφόσον ο εργαζόμενος απασχολείται με σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και 5 εργασίμων ημερών, εφόσον απασχολείται με σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Η άδεια αυτή δεν υπολογίζεται στην κανονική ετήσια άδεια του εργαζομένου.»


Άδεια Λόγω Θανάτου (συζύγου, τέκνου, γονέα ή αδελφού)

Διάρκεια: 2 εργάσιμες ημέρες αμέσως μετά το γεγονός

Νομοθεσία: Εθνικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ετών 2000-2001 άρθρο 10 & 2002-2003 άρθρο 9

Παρατηρήσεις: Σύμφωνα με το άρθρο 8 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2010-2011-2012, προστίθεται ερμηνευτική διάταξη ως εξής:

Το δικαίωμα αδείας λόγω θανάτου συγγενούς που θέσπισε το άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 διευκρινίζεται ότι χορηγείται, όχι μόνο στους εξ αίματος αλλά και στους εξ αγχιστείας συγγενείς στην ίδια γραμμή και τον ίδιο βαθμό.

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνου, γονέα ή αδελφού, άδεια απουσίας με αποδοχές 2 εργασίμων ημερών αμέσως μετά το γεγονός.»


Άδεια Αιμοληψίας – Λήψης Αιμοπεταλίων

Διάρκεια: 2 εργάσιμες ημέρες

Νομοθεσία: παρ.5, άρθρο 50, ν.3528/2007, άρθρο 81, ν.4589/2019, παρ. 2α, άρθρο 47, ν.4674/2020 και Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254 /14-05-2007

Παρατηρήσεις: Οι δύο ημέρες άδειας είναι πέραν της ημέρας αιμοδοσίας και μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με το χρόνο της αιμοδοσίας ή οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Σε κάθε περίπτωση δεν μεταφέρονται στο επόμενο ημερολογιακό έτος.

Έως 6 αιμοληψίες ή παροχές αιμοπεταλίων τον χρόνο κατ’ ανώτατο όριο.

Ισχύει και για όποιον προσέρχεται σε οποιοδήποτε κέντρο αιμοληψίας από δική του πρωτοβουλία (απαιτείται σχετική βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύματος, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αιμοληψία).

Παράθεση Κύριας Διάταξης: Η παράγραφος 5 του άρθρου 50 του ν. 3528/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «Υπάλληλος, ο οποίος ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και υπάλληλος, ο οποίος μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία ή σε διαδικασία παροχής αιμοπεταλίων, δικαιούται ειδικής άδειας απουσίας με πλήρεις αποδοχές 2 ημερών για 6 αιμοληψίες ή παροχές αιμοπεταλίων τον χρόνο κατ’ ανώτατο όριο».


Άδεια Εξετάσεων

Διάρκεια: μέχρι 14 εργάσιμες ημέρες (σε αναλογία με τη διάρκεια σύμβασης)

Νομοθεσία: άρθρο 60 ν.3528/2007, άρθρο 81, ν.4589/2019 και παρ.7γ, άρθρο 47,ν. 4674/2020

Παρατηρήσεις: Το άρθρο 26, π.δ. 410/1988 (Α’ 191) αντικαθίσταται ως εξής:

Για τους απασχολούμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ β ́ βαθμού και στα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 60 του ν. 3528/2007 για τους μόνιμους διοικητικούς πολιτικούς υπαλλήλους σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης των υπαλλήλων.

Χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο. Για κάθε ημέρα εξετάσεων δύναται να χορηγηθεί άδεια έως 2 ημερών πριν ή κατά την ημέρα εξέτασης. Δύναται να χορηγηθεί και μετά την ημέρα εξέτασης, εφόσον απαιτείται μετάβαση του εκπαιδευτικού σε άλλη πόλη.

Για τον χρόνο φοίτησης και μέχρι 2 το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Στους υπαλλήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης, χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 14 εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι 2 το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια έως 2 ημερών.»

Ενημερωτική εγκύκλιος ΥΠΕΣ (3/1/2023) για την άδεια εξετάσεων


Άδεια για Επιστημονικούς και Επιμορφωτικούς λόγους

Διάρκεια: μικρής χρονικής διάρκειας

Νομοθεσία: παρ.6, άρθρο 38, ν.4351/2015

Παρατηρήσεις: Μικρής χρονικής διάρκειας (συνέδρια,συνδιασκέψεις, σεμινάρια στο εσωτερικό), εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία.

Χορηγούνται από τον οικείο/α Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Στους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να χορηγούνται άδειες μικρής χρονικής διάρκειας για συμμετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα στο εσωτερικό , εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία . Οι άδειες αυτές χορηγούνται από το προβλεπόμενο για τους τακτικούς εκπαιδευτικούς όργανο και με την ίδια διαδικασία, με αποδοχές για όλο το χρόνο κατά τον οποίο ο εκπαιδευτικός μετέχει στις εν λόγω δραστηριότητες. Στο χρόνο αυτόν προστίθενται οι ημέρες που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση και την επιστροφή του εκπαιδευτικού.»


Άδεια Νοσήματος (ιδίου/συζύγου/τέκνου)

Διάρκεια: 22 εργάσιμες ημέρες ή 32 εργάσιμες ημέρες (σε αναλογία με τη σύμβαση)

Νομοθεσία: παρ.2,4 άρθρο 50, ν.3528/2007 και παρ.1α, άρθρο 47, ν.4674/2020

Παρατηρήσεις: Ισχύει και για τους δικαστικούς συμπαραστάτες (παρ.4 “Οι άδειες των παραγράφων 2 και 3 χορηγούνται, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές, και σε υπαλλήλους που έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες και τους έχει ανατεθεί δικαστικώς και η επιμέλεια των προσώπων αυτών, εφόσον η καθημερινή φροντίδα των προσώπων αυτών δεν παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας. Σε περίπτωση που η φροντίδα των προσώπων αυτών παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας, οι υπάλληλοι του προηγούμενου εδαφίου δικαιούνται, κατά περίπτωση, το ήμισυ των προβλεπομένων αδειών των παραγράφων 2 και 3, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές. Η άδεια της παραγράφου 2 χορηγείται στους δικαστικούς συμπαραστάτες και σε περίπτωση που οι συμπαραστατούμενοι πάσχουν από ανοϊκή συνδρομή, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις.”)

Εφόσον δεν λάβει την άδεια αναπηρίας (οι άδειες των παρ.2, 3 δεν δίνονται αθροιστικά).

Εγκρίνεται από Επιτροπή του ασφαλιστικού φορέα

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως 22 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο. Η ειδική άδεια του προηγούμενου εδαφίου χορηγείται και σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ή Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.), εφόσον αυτά είναι ανήλικα ή ενήλικα που δεν εργάζονται λόγω των παθήσεων αυτών. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δικαιούται την ειδική άδεια για περισσότερα από ένα πάσχοντα πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, η ειδική άδεια με αποδοχές προσαυξάνεται κατ’ ανώτατο όριο σε 32 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο. Σε περίπτωση που για το ίδιο πάσχον πρόσωπο δικαιούχοι της άδειας είναι περισσότεροι του ενός υπάλληλοι , η ειδική άδεια με αποδοχές προσαυξάνεται κατ’ ανώτατο όριο σε 32 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο για το σύνολο των δικαιούχων υπαλλήλων αθροιστικά. Με δήλωση των συνδικαιούχων υπαλλήλων καθορίζεται ο αριθμός των ημερών που θα λάβει κάθε δικαιούχος υπάλληλος από το σύνολο των 32 εργασίμων ημερών τον χρόνο που δικαιούνται για το ίδιο πάσχον πρόσωπο αθροιστικά.»


Άδεια Αναπηρίας (Ιδίου/Τέκνου)

Διάρκεια: 6 εργάσιμες ημέρες ή 10 εργάσιμες ημέρες σε αναλογία με τη σύμβαση

Νομοθεσία: παρ.3,4 άρθρο 50, ν.3528/2007 και παρ.1α, άρθρο 47, ν.4674/2020

Παρατηρήσεις: Επιπλέον της κανονικής άδειας

Ισχύει και για τους δικαστικούς συμπαραστάτες (παρ.4 Οι άδειες των παραγράφων 2 και 3 χορηγούνται, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές, και σε υπαλλήλους που έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες και τους έχει ανατεθεί δικαστικώς και η επιμέλεια των προσώπων αυτών, εφόσον η καθημερινή φροντίδα των προσώπων αυτών δεν παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας. Σε περίπτωση που η φροντίδα των προσώπων αυτών παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας, οι υπάλληλοι του προηγούμενου εδαφίου δικαιούνται, κατά περίπτωση, το ήμισυ των προβλεπομένων αδειών των παραγράφων 2 και 3, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές»)

Εφόσον δεν λάβει την άδεια νοσήματος (οι άδειες των παρ.2,3 δεν δίνονται αθροιστικά).

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «’Υπάλληλοι που δεν υπάγονται στην παράγραφο 2 και έχουν ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, ή ανήλικα ή ενήλικα τέκνα, τα οποία δεν εργάζονται λόγω της αναπηρίας αυτής, με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω , δικαιούνται ειδική άδεια 6 εργάσιμων ημερών με αποδοχές κάθε χρόνο, επιπλέον της κανονικής. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δικαιούται την ειδική άδεια για περισσότερα από ένα πάσχοντα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, η ειδική άδεια με αποδοχές προσαυξάνεται κατ’ ανώτατο όριο σε 10 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο. Σε περίπτωση που για το ίδιο πάσχον πρόσωπο δικαιούχοι της άδειας είναι περισσότεροι του ενός υπάλληλοι, η ειδική άδεια με αποδοχές προσαυξάνεται κατ’ ανώτατο όριο σε 10 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο για το σύνολο των δικαιούχων υπαλλήλων αθροιστικά. Με δήλωση των συνδικαιούχων υπαλλήλων καθορίζεται ο αριθμός των ημερών που θα λάβει κάθε δικαιούχος υπάλληλος από το σύνολο των 10 εργάσιμων ημερών τον χρόνο που δικαιούνται για το ίδιο πάσχον πρόσωπο αθροιστικά»


Άδεια Ανυπαίτιου Κωλύματος (Παράσταση σε δίκη ή αδυναμία προσέλευσης)

Διάρκεια: 15 ημερολογιακές ημέρες

Νομοθεσία: άρθρο 657, 658 Α.Κ., π.δ.456/1984, Χορήγηση άδειας σε αναπληρωτές για συμμετοχή σε δίκη (δείτε το σχετικό έγγραφο)

Παρατηρήσεις: Αδυναμία προσέλευσης στην εργασία λόγω συμμετοχής σε δίκη, ασθένειας, στρατιωτικής μετεκπαίδευσης, ακραίων καιρικών συνθηκών και κατ’ επέκταση διακοπής συγκοινωνιών

Απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης από τον αρμόδιο φορέα.

Προσμετρώνται στις 15 ημέρες αναρρωτικής άδειας με αποδοχές του άρθρου 658 του Αστικού Κώδικα, βάσει του οποίου χορηγούνται οι 15 ημέρες με αποδοχές αναρρωτικής άδειας που δικαιούνται οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωση του για το μισθό, αν ύστερα από δεκαήμερη τουλάχιστον παροχή εργασίας εμποδίζεται να εργαστεί από σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του.»


Άδεια για άσκηση Εκλογικού Δικαιώματος

Διάρκεια: 1 -3 εργάσιμες ημέρες κατά περίπτωση

Νομοθεσία: άρθρο 50, ν.3528/2007

Παρατηρήσεις: Ισχύει ότι και για το μόνιμο προσωπικό. Απαιτείται τεκμηριωμένη αίτηση.

Για απόσταση 200-400 χλμ: 1 εργάσιμη ημέρα

Για απόσταση >401 χλμ οδικώς εξ ολοκλήρου: 2 εργάσιμες ημέρες

Για μετακίνηση σε/από νησιά: όχι πάνω από 3 εργάσιμες ημέρες με απόφαση Διευθυντή Εκπαίδευσης

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Οι υπάλληλοι δικαιούνται κατόπιν τεκμηριωμένης αίτησης ειδική άδεια με αποδοχές διάρκειας 1 έως 3 ημερών, κατά περίπτωση, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ή για τη συμμετοχή σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου.»


Άδεια για υποβολή σε μεθόδους Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Διάρκεια: 7 εργάσιμες ημέρες

Νομοθεσία: άρθρο 35, ν.4808/2021

Παρατηρήσεις: Απαιτείται βεβαίωση του θεράποντος ιατρού και του διευθυντή μονάδας ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.).

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Εργαζόμενες, οι οποίες υποβάλλονται σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του ν. 3305/ 2005 (Α’ 17), δικαιούνται άδεια 7 εργάσιμων ημερών με αποδοχές, ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού ή του διευθυντή μονάδας ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.).»


Άδεια Προγεννητικών Εξετάσεων (και Γυναικολογικού Ελέγχου)

Διάρκεια: Κατά περίπτωση

Νομοθεσία: άρθρο 40, ν.4808/2021, άρθρο 96, ν. 5043/2023

Παρατηρήσεις: Απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση του εργοδότη με κάθε πρόσφορο μέσο.

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Οι έγκυοι εργαζόμενες απαλλάσσονται από την εργασία χωρίς περικοπή αποδοχών, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του εργοδότη, με κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να υποβάλλονται σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον αυτές οι εξετάσεις πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας»

Συμπλήρωση με τον Νόμο 5043/2023:

Άρθρο 96 – Άδεια προγεννητικών εξετάσεων και γυναικολογικού ελέγχου Τροποποίηση άρθρου 232 Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου

Στο άρθρο 232 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (π.δ. 80/2022, Α’ 222) και στο κωδικοποιηθέν άρθρο 40 του ν. 4808/2021 (Α’ 101), περί της άδειας προγεννητικών εξετάσεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) ο τίτλος τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται και στον γυναικολογικό έλεγχο, β) προστίθεται παρ. 2, και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 232 Άδεια προγεννητικών εξετάσεων και γυναικολογικού ελέγχου

1. Οι έγκυοι εργαζόμενες απαλλάσσονται από την εργασία χωρίς περικοπή αποδοχών, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του εργοδότη, με κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να υποβάλλονται σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον αυτές οι εξετάσεις πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας.

2. Στις εργαζόμενες χορηγείται μία (1) ημέρα τον χρόνο άδεια με αποδοχές για την πραγματοποίηση γυναικολογικού ελέγχου.»


Άδεια Μητρότητας

Διάρκεια: 119 ημέρες

Νομοθεσία: άρθρο 9 του ν.2224/1994, άρθρο 11 του ν. 2874/2000 και άρθρο 34 του ν.4808/2021

Παρατηρήσεις: Δικαίωμα των αναπληρωτριών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών γυναικών που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας (τεκμαιρόμενες ή αποκτώσες) να λαμβάνουν το μεταγενέθλιο τμήμα της άδειας μητρότητας (διάρκειας 9 εβδομάδων), το οποίο υποχρεωτικά χορηγείται και στις φυσικές μητέρες μετά τον τοκετό.

Η εξάμηνη άδεια προστασίας της μητρότητας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν.3655/2008 αφορά σε υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα και δεν εφαρμόζεται στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης.

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε 119 ημερολογιακές ημέρες συνολικά, δηλαδή 8 εβδομάδες πριν από την πιθανή ημέρα τοκετού και 9 εβδομάδες μετά. Στις περιπτώσεις που ο τοκετός πραγματοποιείται πριν από την ημερομηνία που αρχικά είχε πιθανολογηθεί, οι ημέρες μεταφέρονται, ώστε ο συνολικός χρόνος για τη μητρότητα να μην υπολείπεται των 119 ημερών.»


Άδεια Πατρότητας

Διάρκεια: 14 εργάσιμες ημέρες κατά τη γέννηση του τέκνου

Νομοθεσία: παρ.1, άρθρο 50, ν.3528/2007 και άρθρο 27 του ν.4808/2021

Παρατηρήσεις: Δεν προσαυξάνεται λόγω γέννησης διδύμων, τριδύμων ή περισσότερων πολύδυμων τέκνων.

Έγκαιρη γνωστοποίηση πιθανολογούμενης ημέρας τοκετού αρμοδίως στην υπηρεσία.

Υιοθεσία/αναδοχή τέκνου ηλικίας έως 8 ετών: χορήγηση άδειας από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Στον πατέρα υπάλληλο χορηγείται υποχρεωτικά άδεια 14 εργάσιμων ημερών, με αποδοχές , η οποία πρέπει να λαμβάνεται κατά τη γέννηση του τέκνου. Η άδεια αυτή δύναται να χορηγείται είτε:

α) 2 ημέρες πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού, οπότε οι υπόλοιπες 12 χορηγούνται, συνολικά ή τμηματικά, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία γέννησης, είτε

β) μετά την ημερομηνία γέννησης, συνολικά ή τμηματικά, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία γέννησης.»


Τρίμηνη Άδεια Ανατροφής Τέκνου

Διάρκεια: 3 μήνες και 15 ημέρες μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας

Νομοθεσία: άρθρο 26, ν.4599/2019 και διευκρίνηση για για άδεια ανατροφής τέκνου αναπληρωτριών εκπ/κών ή μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ

Παρατηρήσεις: Εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ανατροφής τέκνου.

Χορήγηση άδειας κατόπιν υποβολής αίτησης της αναπληρώτριας, στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά το χρονικό διάστημα αυτής, και συνοδεύεται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται ότι ο σύζυγος δεν κάνει παράλληλη χρήση αντίστοιχης διευκόλυνσης.

Αλλαγή του χρονικού διαστήματος της άδειας που αιτείται η αναπληρώτρια δεν επιτρέπεται μετά την έναρξη των διευκολύνσεων.

Στην περίπτωση που η άδεια λοχείας της αναπληρώτριας εκπαιδευτικού λήγει κατά τους θερινούς μήνες, μετά τη λήξη του διδακτικού έτους, το διάστημα της άδειας ανατροφής υπολογίζεται κανονικά αμέσως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας και στην εκπαιδευτικό χορηγείται το διάστημα από την ημερομηνία πρόσληψής της έως την ημερομηνία όπου συμπληρώνονται οι 3 μήνες και 15 ημέρες από τη λήξη της άδειας λοχείας.

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Η φυσική, θετή ή ανάδοχη μητέρα αναπληρώτρια εκπαιδευτικός ή μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου, δικαιούται, για την ανατροφή του τέκνου της, άδεια με αποδοχές, διάρκειας έως 3 μηνών και 15 ημερών, η οποία χορηγείται αποκλειστικά μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας). Ο χρόνος λήψης της εν λόγω άδειας ανατροφής τέκνου δεν μπορεί να μετατεθεί για οποιονδήποτε λόγο, η διάρκειά της δεν μπορεί να παραταθεί ή να διακοπεί, λήγει δε, σε κάθε περίπτωση με τη λήξη της εργασιακής σχέσης της εκπαιδευτικού.Την άδεια ανατροφής δικαιούνται και η ανάδοχη και η θετή μητέρα αναπληρώτρια εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. που υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως 6 ετών, αμέσως μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας. Το χρονικό διάστημα της εν λόγω άδειας, λογίζεται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας και ως χρόνος ασφάλισης στους οικείους κλάδους κύριας σύνταξης, καθώς και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης. Η δαπάνη καλύπτεται είτε με συγχρηματοδότηση από κονδύλια του ΕΣΠΑ είτε από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είτε από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αναλόγως της χρηματοδότησης εκάστης θέσης.»


Άδεια Μειωμένου Ωραρίου για Ανατροφή Τέκνου

Διάρκεια: 2 ώρες την εβδομάδα από το διδακτικό ωράριο της σύμβασης

Νομοθεσία: παρ.14, άρθρο 30, ν.2083/1992, άρθρο 26, ν.4599/2019

Παρατηρήσεις: Εφόσον δεν κάνει χρήση της τρίμηνης άδειας ανατροφής τέκνου.

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Η μητέρα αναπληρώτρια εκπαιδευτικός (πλήρους και μειωμένου ωραρίου) που έχει παιδί ηλικίας έως 2 ετών έχει δικαίωμα χρήσης μειωμένου διδακτικού ωραρίου κατά 2 ώρες την εβδομάδα, από το διδακτικό ωράριο που αναφέρεται στη σύμβασή της, και απαλλαγή από τις πρόσθετες υπηρεσίες της παρ. 8, άρθρου 13, ν. 1566/1985..»


Γονική Άδεια

Διάρκεια: 4 μήνες (2 επιδοτούμενοι από ΟΑΕΔ + 2 άνευ επιδότησης)

Νομοθεσία: Άρθρο 28, ν.4808/2021 και 101912/Ε3/15-9-2023 (ΑΔΑ:  995Σ46ΝΚΠΔ-3Κ0)

Παρατηρήσεις: Μέχρι το παιδί να γίνει 8 ετών

Ο εργαζόμενος γονέας πρέπει να έχει συμπληρώσει 1 έτος συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη.

Επίδομα γονικής άδειας ΟΑΕΔ για τους 2 πρώτους μήνες

Χορήγηση άδειας συνεχόμενα ή τμηματικά αλλά άπαξ εντός της σύμβασης.

Υποβολή αίτησης στον εργοδότη τουλάχιστον 1 μήνα πριν την άδεια, εκτός αν συντρέχουν έκτακτοι λόγοι.

Ο χρόνος απουσίας των εργαζομένων από την εργασία τους λόγω γονικής άδειας, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό των αποδοχών τους, τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας απουσίας και του επιδόματος αδείας, την επαγγελματική εξέλιξη, καθώς και για τον υπολογισμό της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσής τους (όχι για κατάταξη σε πίνακα αναπληρωτών).

Προτεραιότητα σε αιτήσεις γονέων με αναπηρία, γονέων παιδιών με αναπηρία, με μακροχρόνια ή αιφνίδια ασθένεια, πολύτεκνων και μόνων γονέων λόγω θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης τέκνων.

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Κάθε εργαζόμενος γονέας ή πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα έχει ατομικό και αμεταβίβαστο δικαίωμα γονικής άδειας για την ανατροφή του παιδιού, διάρκειας 4 μηνών, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει συνεχόμενα ή τμηματικά, μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των 8 ετών, με σκοπό την εκπλήρωση των ελάχιστων υποχρεώσεων ανατροφής προς αυτό. Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου ηλικίας έως 8 ετών, η γονική άδεια χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια. Για τους 2 πρώτους μήνες της γονικής άδειας, ο Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεούται να καταβάλλει επίδομα γονικής άδειας στον κάθε γονέα , μηνιαίως, ποσού ίσου με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση το προαναφερόμενο ποσό. Αν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, το δικαίωμα των γονέων στη γονική άδεια και στο επίδομα είναι αυτοτελές για το καθένα από αυτά , εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί μεσολάβησε 1 χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη νόμου, διαταγμάτων, κανονισμών, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων ή συμφωνιών εργοδοτών και εργαζομένων. Κατ’ εξαίρεση, γονείς διδύμων, τριδύμων ή και περισσότερων πολύδυμων τέκνων δικαιούνται να λάβουν τη γονική άδεια για κάθε παιδί ξεχωριστά, διακεκομμένα ή και συνεχόμενα και δικαιούνται να λάβουν το επίδομα της παρούσας για 2 μήνες επιπλέον , ανεξαρτήτως του αριθμού των παιδιών που γεννήθηκαν μαζί. Γονείς μόνοι, λόγω θανάτου του άλλου γονέα ή λόγω ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης του τέκνου από τον άλλο γονέα, δικαιούνται τη γονική άδεια και το επίδομα εις διπλούν. Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη, αποφασίζουν, με κοινή δήλωση, ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτος χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα.»

Ενημέρωση 15/9/2023: Διευκρινίσεις για την προϋπόθεση συμπλήρωσης 1 έτους στον ίδιο εργοδότη για τη χορήγηση της γονικής άδειας του άρθρου 28 του ν. 4808/2021 σε αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς


Άδεια Ασθενείας Τέκνου

Διάρκεια: μέχρι 4 εργάσιμες ημέρες/έτος

Τρίτεκνοι : 7 εργάσιμες ημέρες/έτος

Πολύτεκνοι: 10 εργάσιμες ημέρες/έτος

Μονογονείς: 8 εργάσιμες ημέρες/ έτος

***Σε αναλογία με τη σύμβαση

Νομοθεσία: παρ.8, άρθρο 53, ν.3528/2007, παρ.7β, άρθρο 47, ν.4674/2020 και παρ. 5, άρθρο 56, ν.4830/2021

Παρατηρήσεις: Στο τέλος του άρθρου 23, π.δ. 410/1988 (Α’ 191) προστίθενται: «Ειδικά για τους απασχολούμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ β ́ βαθμού και στα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών για τη διευκόλυνση παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των τέκνων τους και την άδεια λόγω ασθένειας των τέκνων τους, ισχύουν αναλόγως τα αντίστοιχα οριζόμενα για τους μόνιμους διοικητικούς πολιτικούς υπαλλήλους. Οι άδειες του προηγούμενου εδαφίου χορηγούνται σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης των υπαλλήλων.»

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα, δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως 4 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι η ως άνω άδεια ανέρχεται σε 7 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος και για τους υπαλλήλους που είναι πολύτεκνοι σε 10 εργάσιμες ημέρες. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε 8 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, το δικαίωμα είναι αυτοτελές για κάθε γονέα.»


Μειωμένο Ωράριο Λόγω Αναπηρίας Παιδιού

Διάρκεια: Κατά μία ώρα/ημέρα στο εργασιακό ωράριο (5 αντί για 6 ώρες ημερησίως)

Νομοθεσία: παρ. 9α, άρθρο 47, ν.4674/2020, ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ.ΕΣ:ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/9763 (ΑΔΑ: ΒΕΑΦΧ-ΜΙ7) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/117/οικ.11102 (ΑΔΑ:6ΣΦ146ΜΤΛ6-48Π)

Παρατηρήσεις: Για τους εκπαιδευτικούς, η μείωση του ωραρίου εργασίας δεν αφορά, σε καμία περίπτωση, στις ώρες διδασκαλίας τους. Αυτό σημαίνει ότι το δικαίωμα δύναται να ασκηθεί ως προς τις ώρες, πέραν των διδακτικών, που υποχρεούνται να παραμείνουν στο σχολείο για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό τους έργο.

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά 1 ώρα την ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. 193/1988 (Α ́ 84), προκειμένου για τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 18 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω, τον οποίο συντηρεί και φροντίζει, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους. Το ποσοστό αναπηρίας βεβαιούται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις.»


Άδεια Λόγω Νοσηλείας Παιδιών Άνευ Αποδοχών

Διάρκεια: 30 εργάσιμες ημέρες/έτος

Νομοθεσία: άρθρο 45, ν.4808/2021

Παρατηρήσεις: Πέραν των σχετικών διευκολύνσεων που παρέχονται από άλλες διατάξεις στους εργαζόμενους γονείς για οικογενειακούς λόγους και
αφού εξαντληθούν συναφή δικαιώματα με αποδοχές, πλην της ετήσιας κανονικής άδειας. Ανεξαρτήτως ηλικίας παιδιού για λόγους ασθένειας ή ατυχήματος.

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Στους εργαζόμενους γονείς, κατά την έννοια του άρθρου 33, χορηγείται ειδική γονική άδεια νοσηλείας χωρίς αποδοχές, σε περίπτωση νοσηλείας του παιδιού, ανεξαρτήτως της ηλικίας του, λόγω ασθένειας ή ατυχήματος που καθιστά αναγκαία την άμεση παρουσία του εργαζόμενου, για όσο διάστημα διαρκεί η νοσηλεία και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των 30 εργάσιμων ημερών κατ’ έτος. Η άδεια της παρ. 1 αποτελεί δικαίωμα του κάθε γονέα, χορηγείται, χωρίς άλλη προϋπόθεση, πέραν των σχετικών διευκολύνσεων που παρέχονται από άλλες διατάξεις στους εργαζόμενους γονείς για οικογενειακούς λόγους και αφού εξαντληθούν συναφή δικαιώματα με αποδοχές, πλην της ετήσιας κανονικής άδειας.»


Άδεια για Μονογονεϊκές Οικογένειες

Διάρκεια: 6 εργάσιμες ημέρες ετησίως ή 8 εργάσιμες ημέρες ετησίως για >=3 παιδιά

Νομοθεσία: άρθρο 45, ν.4808/2021

Παρατηρήσεις: Επιπλέον αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Στους εργαζόμενους γονείς, κατά την έννοια του άρθρου 33, που έχουν χηρέψει και στον άγαμο γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια παιδιού, χορηγείται άδεια 6 εργάσιμων ημερών ετησίως, με αποδοχές, επιπλέον αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία 3 παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδειας οκτώ 8 εργάσιμων ημερών ετησίως.»


Άδεια Παρακολούθησης Σχολικής Επίδοσης Τέκνου

Διάρκεια: Ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα μέχρι τη συμπλήρωση 4 εργάσιμων ημερών/έτος σε αναλογία με τη σύμβαση (1 τέκνο : έως 4 ημέρες/ έτος,  2 τέκνα και άνω : έως 5 ημέρες/έτος).

Σε περίπτωση που τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε ιδρύματα διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας, η δικαιούμενη άδεια αυξάνεται κατά 1 ημέρα.

Νομοθεσία:  παρ.6, άρθρο 53 , ν.3528/2007, ΥΑ ΥΠΕΣ (ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/20561/9-8-2007), παρ.7β, άρθρο 47, ν.4674/2020.

Παρατηρήσεις:  Στο τέλος του άρθρου 23, π.δ. 410/1988 (Α’ 191) προστίθενται: «Ειδικά για τους απασχολούμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ β’ βαθμού και στα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών για τη διευκόλυνση παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των τέκνων τους και την άδεια λόγω ασθένειας των τέκνων τους, ισχύουν αναλόγως τα αντίστοιχα οριζόμενα για τους μόνιμους διοικητικούς πολιτικούς υπαλλήλους. Οι άδειες του προηγούμενου εδαφίου χορηγούνται σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης των υπαλλήλων.».

Χορήγηση καταρχάς για ορισμένες ώρες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις για ολόκληρη την ημέρα, σε καμιά όμως περίπτωση πάνω από μία ημέρα συνεχώς.

Ο συνολικός χρόνος της άδειας δεν εξαντλείται υποχρεωτικά.

Τυχόν υπόλοιπο που δεν έχει ληφθεί δεν μεταφέρεται στο επόμενο έτος, ούτε καταβάλλεται αποζημίωση στον υπάλληλο.

Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, λαμβάνουν από κοινού την άδεια, η διάρκεια της οποίας και για τους δυο δεν μπορεί να υπερβεί το συνολικό αριθμό των προβλεπόμενων ημερών.

  • Η άδεια χορηγείται στο γονέα − υπάλληλο ανεξάρτητα από το αν ο άλλος γονέας εργάζεται ή όχι.
  • Η άδεια χορηγείται και στους γονείς − υπαλλήλους που το τέκνο τους είναι εγγεγραμμένο σε παιδικό σταθμό υπό την προϋπόθεση ότι ο σταθμός εφαρμόζει πλήρες πρόγραμμα νηπιαγωγείου.

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Οι υπηρεσίες υποχρεούνται να διευκολύνουν τους υπαλλήλους που έχουν τέκνα τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης».


Άλλες Εγκύκλιοι και Έγγραφα:

26/8/2022 – Διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για άδειες δημοσίων υπαλλήλων (ΑΔΑ: 6ΠΡΧ46ΜΤΛ6-43Υ)

27-11-2020 – 162789 3 – Οι άδειες (πλην κανονικών) που δικαιούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί (ενημερωτικό του Υπουργείου), και ποιες χορηγούνται  σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης.

28-5-2020 – ΔΙΔΑΔ/Φ.69/117/οικ.11102 με θέμα: Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών δημοσίων υπαλλήλων και στη συνέχεια 5-11-2020 – Απάντηση σε ερώτημα για άδειες αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα παρακάτω…

Η εγκύκλιος του υπουργείου σχετικά με τις άδειες εκπαιδευτικών, είναι η Φ.351.5/43/67822/Δ1 / 5-5-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΦΓ9-4ΘΑ) και θέμα : «Άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

Διευκρινίσεις, νέες διατάξεις, και εγκύκλιοι επικαιροποίησης θα προστίθενται για τη δημιουργία ολοκληρωμένου εγχειριδίου αναφοράς.

Σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο:

COVID-19 ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

*** Τελευταία εγκύκλιος ΥΠΕΣ***

84η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) σχετικά με τα μέτρα και τις ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού. Δείτε την εδώ.

Ενημέρωση του ΥΠΑΙΘ σχετικά με τις άδειες λόγω COVID-19:

Αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού (λόγω COVID-19) – Παύει να χορηγείται σε εκπαιδευτικούς

Κατόπιν σχετικής επισήμανσης από Δ/νση Εκπ/σης, σας αναφέρουμε ότι σχετικά με την αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, με το άρθρο 31 (Άδεια λόγω νόσησης με κορωνοϊό COVID-19 – Τροποποίηση παρ. 3 τριακοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου), παρ. 1 του ν. 5043/2023 (Α΄ 91), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 αντικαταστάθηκε το άρθρο τριακοστό όγδοο, παρ. 3 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 Α΄), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (ΦΕΚ 83 Α΄).

Ειδικότερα:

A. Διάταξη για αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού πριν την αντικατάστασή της με το άρθρο 31, παρ. 1 του ν. 5043/2023

«3. Σε περίπτωση που υπάλληλος του Δημοσίου, όπως ορίζεται στο πεδίο εφαρμογής της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ., απουσιάζει δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης. Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από τη δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Οι υπάλληλοι της παρούσας παραγράφου προσμετρώνται στους υπαλλήλους, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.»

B. Εν ισχύ διάταξη για αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 31, παρ. 1 του ν. 5043/2023

«3. Εργαζόμενος σε δημόσιες δομές υγείας και δημόσιες κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας που νοσεί με κορωνοϊό COVID-19 απουσιάζει δικαιολογημένα από την υπηρεσία με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, για τόσες ημέρες, όσες απαιτείται να τεθεί σε απομόνωση σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας με επίδειξη πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται κατά τα ειδικώς οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από τη δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.»

Σημειώνεται ότι με το άρθρο 31, παρ. 2 του ν. 5043/2023 ορίζεται ότι

«2. Για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, στους οποίους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει χορηγηθεί αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού λόγω νόσησης με κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή της με την παρ. 1, δεν διακόπτεται η χορηγηθείσα άδεια.»,

ενώ, η έναρξη ισχύς του άρθρου 31 του ν. 5043/2023 είναι η 13η Απριλίου 2023, ήτοι η ημ/νία δημοσίευσης του νόμου αυτού.

Κατόπιν της ισχύος των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 5043/2023, όπως προκύπτει και από τα ανωτέρω, παύει να χορηγείται η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού λόγω COVID-19 στους/στις εκπαιδευτικούς και σε λοιπούς υπαλλήλους του Δημοσίου, πλην των εργαζομένων σε δημόσιες δομές υγείας και σε δημόσιες κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας. Ως εκ τούτου στους/στις εκπαιδευτικούς που νοσούν με COVID-19 μπορεί πλέον να χορηγείται μόνο αναρρωτική άδεια, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τη χορήγηση των αδειών αυτών.


Άλλες παλαιότερες αποφάσεις:

ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011 – 14/5/2020 (ΑΔΑ: ΩΥΥΠ46ΜΤΛ6-ΓΟ2)- Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19