Προϋπολογισμοί

Με το άρθρο 15 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄) προβλέπεται η υποχρέωση ανάρτησης στο πρόγραμμα Διαύγεια στοιχείων εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δημόσιων φορέων. Οι δημόσιοι φορείς σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου δημοσιεύουν στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους στην ιστοσελίδα τους και στο Πρόγραμμα Διαύγεια, περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.

Οι Προϋπολογισμοί ανά μήνα:

Προϋπολογισμοί έτους 2022

Προϋπολογισμοί έτους 2021

Προϋπολογισμοί έτους 2020

Προϋπολογισμοί έτους 2019

Προϋπολογισμοί έτους 2018

Προϋπολογισμοί έτους 2017

Προϋπολογισμοί έτους 2016

Προϋπολογισμοί έτους 2015