Διευκρινίσεις σχετικά με τη μονιμοποίηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ που διορίζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μονιμοποιούνται εφόσον έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη δοκιμαστικής υπηρεσίας και έχουν λάβει μέρος με επιτυχία στη διαδικασία αξιολόγησης του έργου τους, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Γ΄ του Μέρους Γ΄ (άρθρα 66 έως 80) του ν. 4823/2021 (Α΄ 136).

Συγκεκριμένα, για τη μονιμοποίηση των δόκιμων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ απαιτούνται:

α) δύο (2) έτη διδακτικής υπηρεσίας της περ. στ1, της παρ. 1, του άρθρου 4 του ν. 4823/2021 και

β) επιτυχής αξιολόγηση του έργου τους σε όλα τα προβλεπόμενα, ανά περίπτωση, πεδία αξιολόγησης κατά την αξιολόγηση που λαμβάνει χώρα στη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου.

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, σε κάθε περίπτωση, η μονιμοποίηση γίνεται αναδρομικά από την ημερομηνία συμπλήρωσης δύο (2) ετών υπηρεσίας. Περαιτέρω, για τη μονιμοποίηση ή μη, στις περιπτώσεις που έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή ή υφίσταται πειθαρχική εκκρεμότητα, αποφαίνεται το υπηρεσιακό συμβούλιο.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης ή ο/η Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης της παρούσας οργανικής θέσης εκδίδει τις πράξεις μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ της αρμοδιότητάς τους, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

Δείτε την εγκύκλιο