Άδειες Μονίμων Εκπαιδευτικών

Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε για την ενημέρωση των μονίμων εκπαιδευτικών σε θέματα αδειών

Δείτε πρώτα:  Πίνακας αδειών μονίμων εκπαιδευτικών (με αναφορά στη νομοθεσία) από το Υπουργείο ΠαιδείαςΌλες οι άδειες για τις οποίες δεν απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου χορηγούνται από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός, είτε οργανικά είτε με απόσπαση. Στην περίπτωση απόσπασης, η Υπηρεσία, στην οποία είναι αποσπασμένοι οι εκπαιδευτικοί, υποχρεούται να κοινοποιήσει την απόφαση, με την οποία χορηγείται η άδεια, στην οργανική τους θέση.

Οι άδειες για τις οποίες απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου εξετάζονται από το υπηρεσιακό συμβούλιο της οργανικής θέσης. Στην περίπτωση αποσπασμένου εκπαιδευτικού, o φορέας απόσπασης έχει τη δυνατότητα να εισηγηθεί θετικά ή αρνητικά για τις άδειες οι οποίες εξετάζονται από το υπηρεσιακό συμβούλιο της οργανικής θέσης.


Αναλυτικά…

ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Κανονική Άδεια

Διάρκεια: 10 εργάσιμες ημέρες/έτος με αποδοχές

Νομοθεσία: παρ.4, άρθρο 48, ν.3528/2007

Παρατηρήσεις: Χορηγείται για λόγους εξαιρετικής ανάγκης και δεν απαιτείται προϋπηρεσία.

Εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι σε διοικητική θέση/φορέα: για κάθε έτος απόσπασης, δικαίωμα χρήσης της άδειας των παρ.1 έως 3 του άρθρου 48 ΥΚ (20-25 ή 30 ημέρες). Μετά την επιστροφή τους, παύει το δικαίωμα χορήγησης της άδειας αυτής, ακόμη και αν αποδεδειγμένα δεν έχουν κάνει χρήση (υπ’ αρ. 546/2005 Γνωμοδότηση ΝΣΚ).

Υπ’ αρ. 158986/Ε3/25-09-2018 Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ: εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν με απόσπαση σε Δ.Ε., σε φορείς του ΥΠΑΙΘ και λοιπές διοικητικές υπηρεσίες έως τις 31/8 και επέστρεψαν στα διδακτικά τους καθήκοντα την 1/9 δύνανται, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να λάβουν κανονική άδεια έως 4 ημέρες, για το χρονικό διάστημα των τεσσάρων μηνών, από 1/9 έως 31/12 (για το επόμενο ημερολογιακό έτος, μπορεί να χορηγηθεί κανονική άδεια έως 10 ημέρες).

Προσαύξηση 4 εργάσιμων ημερών κανονικής άδειας στους υπηρετούντες σε παραμεθόριες περιοχές που αποσπώνται σε φορείς (παρ.3, άρθρο 48 ΥΚ).

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου 48 δεν εφαρμόζονται σε όσους έχουν κατά τις κείμενες διατάξεις διακοπές εργασίας. Οι υπάλληλοι αυτοί μπορούν, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να παίρνουν κανονική άδεια με αποδοχές ως 10 εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος»


Αναρρωτική Άδεια

Διάρκεια: Τόσοι μήνες όσα και τα έτη υπηρεσίας

Βραχυχρόνιες: έως 8 ημέρες/έτος

Νομοθεσία: άρθρα 54, 55,56 ν.3528/2007

Παρατηρήσεις: Στην αναρρωτική άδεια συνυπολογίζονται και οι ημέρες απουσίας λόγω ασθενείας που προηγήθηκαν της άδειας.

Στον υπάλληλο που πάσχει από δυσίατο νόσημα, χορηγείται αναρρωτική άδεια, της οποίας η διάρκεια είναι διπλάσια από τη διάρκεια των αδειών των προηγούμενων παραγράφων.

Χορήγηση αναρρωτικής άδειας ανά μήνα με εξαίρεση την περίπτωση των δυσίατων νοσημάτων που χορηγείται ανά εξάμηνο κατ’ ανώτατο όριο.

Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού έως 8 ημέρες κατ’ έτος (2 εξ αυτών, αλλά όχι συνεχόμενες, μπορούν να χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου).

Ο υπάλληλος υποχρεούται να δεχτεί την επίσκεψη του ελεγκτή ιατρού.

Οι βραχυχρόνιες άδειες χορηγούνται από τον Διευθυντή του Σχολείου κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης, ενώ οι άδειες >8 ημερών χορηγούνται κατόπιν έγκρισης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Στον υπάλληλο που είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρρώσει, χορηγείται αναρρωτική άδεια με αποδοχές τόσων μηνών όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του, από την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που τυχόν έχει λάβει μέσα στην προηγούμενη πενταετία. Αναρρωτική άδεια χορηγούμενη χωρίς διακοπή δεν μπορεί να υπερβεί τους 12 μήνες. Χρόνος υπηρεσίας τουλάχιστον 6 μηνών θεωρείται ως πλήρες έτος. Υπάλληλος, ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει χρόνο υπηρεσίας 6 μηνών, δικαιούται να λάβει τις βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες που προβλέπονται. Μετά την εξάντληση τους, ο υπάλληλος δικαιούται άδεια άνευ αποδοχών.»


Άδεια Λόγω Γάμου / Συμφώνου Συμβίωσης

Διάρκεια: 5 εργάσιμες ημέρες

Νομοθεσία: παρ.1, άρθρο 50, ν.3528/2007 και άρθρο 54, ν.4830/2021

Παρατηρήσεις: Δεν υπολογίζεται στην κανονική ετήσια άδεια του εργαζομένου.

Χορήγηση σε συνέχεια με το γεγονός (σε περίπτωση του συμφώνου συμβίωσης, ως γεγονός θεωρείται η κατάθεση του συμφώνου συμβίωσης στο ληξιαρχείο).

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα άδειας απουσίας με αποδοχές 5 εργάσιμων ημερών σε περίπτωση γάμου».


Άδεια Λόγω Θανάτου (συζύγου ή συγγενούς)

Διάρκεια: 3 εργάσιμες ημέρες αμέσως μετά το γεγονός

Νομοθεσία: παρ.1, άρθρο 50, ν.3528/2007 και άρθρο 54, ν.4830/2021

Παρατηρήσεις: Απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου και εφόσον δεν προκύπτει ο βαθμός συγγένειας, συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση.

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή και συγγενούς έως και β’ βαθμού δικαιούνται άδεια απουσίας 3 εργάσιμων ημερών συνεχόμενα με το γεγονός. (Συγγενείς έως και β’ βαθμού θεωρούνται οι γονείς, τα τέκνα, τα αδέλφια, τα εγγόνια και οι πάπποι, τόσο οι εξ αίματος όσο και οι εξ αγχιστείας)».


Άδεια Αιμοληψίας – Λήψης Αιμοπεταλίων

Διάρκεια: 2 εργάσιμες ημέρες

Νομοθεσία: παρ.5, άρθρο 50, ν.3528/2007, παρ. 2α, άρθρο 47, ν.4674/2020 και Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254 /14-05-2007

Παρατηρήσεις: Οι δύο ημέρες άδειας είναι πέραν της ημέρας αιμοδοσίας και μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με το χρόνο της αιμοδοσίας ή οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Σε κάθε περίπτωση δεν μεταφέρονται στο επόμενο ημερολογιακό έτος.

Έως 6 αιμοληψίες ή παροχές αιμοπεταλίων τον χρόνο κατ’ ανώτατο όριο.

Ισχύει και για όποιον προσέρχεται σε οποιοδήποτε κέντρο αιμοληψίας από δική του πρωτοβουλία (απαιτείται σχετική βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύματος, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αιμοληψία)

Παράθεση Κύριας Διάταξης: Η παράγραφος 5 του άρθρου 50 του ν. 3528/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «Υπάλληλος, ο οποίος ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και υπάλληλος, ο οποίος μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία ή σε διαδικασία παροχής αιμοπεταλίων, δικαιούται ειδικής άδειας απουσίας με πλήρεις αποδοχές 2 ημερών για 6 αιμοληψίες ή παροχές αιμοπεταλίων τον χρόνο κατ’ ανώτατο όριο».


Άδεια Εξετάσεων

Διάρκεια: μέχρι 14 εργάσιμες ημέρες

Νομοθεσία: άρθρο 60 ν.3528/2007 και παρ.1, άρθρο 35, ν.4590/2019

Παρατηρήσεις: Διευκρινίσεις επί της άδειας εξετάσεων εκπαιδευτικών και Ενημερωτική Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ (3/1/2023)

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Στους υπαλλήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης, χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 14 εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι 2 το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια έως 2 ημερών.»


Άδεια για Επιστημονικούς και Επιμορφωτικούς λόγους

Διάρκεια: μικρής χρονικής διάρκειας

Νομοθεσία: άρθρο 59, ν.3528/2007

Παρατηρήσεις: Εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία.

Χορηγούνται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Άδειες μικρής χρονικής διάρκειας χορηγούνται υποχρεωτικά, μετά από αίτηση τους, σε υπαλλήλους που μετέχουν σε διαγωνισμούς για να πάρουν υποτροφία ή να εισαχθούν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή για να επιλεγούν για φοίτηση σε κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών, σε αντικείμενα που ενδιαφέρουν την υπηρεσία. Όμοιες άδειες μπορεί να χορηγούνται για συμμετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία».


Άδεια Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης

Διάρκεια: Αναλόγως

Νομοθεσία: περ.Ε’, άρθρου 16, ν. 1566/1985,  παρ.1α, άρθρο 9, ν.2986/2002, άρθρο 47, ν.3528/2007, άρθρο 58, ν.3528/2007, παρ. 5, άρθρου 37, ν. 4368/2016, παρ. 2, άρθρου 40, ν.4486/2017, Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ. 89856/Ε3/22-07-2021

Παρατηρήσεις:

1.Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης χορηγείται υποχρεωτικά, εάν ο υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.(χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου)

2. α) Μόνιμοι υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας ή εργαζόμενοι σε αυτά ή στο Δημόσιο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, β) υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας, γ) ιατρικό προσωπικό, που υπηρετεί σε Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας, δ) μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου και ε) μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας, οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα, μπορούν, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, να τοποθετούνται για απόκτηση ειδικότητας ως υπεράριθμοι άμισθοι. Για το σκοπό αυτόν, τους χορηγείται από την υπηρεσία τους, υποχρεωτικά, ισόχρονη με τη διάρκεια της ειδίκευσής τους εκπαιδευτική άδεια με αποδοχές. Μετά το τέλος της ειδίκευσής τους οι υπάλληλοι αυτοί έχουν τις υποχρεώσεις της παρ. 7 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 (Α’134).

3.Από Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. μπορούν να εξετάζονται οι αιτήσεις αδειών άνευ αποδοχών των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών, (περ. Ε’, άρθρου 16, ν. 1566/1985). Η άδεια άνευ αποδοχών για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, για ένα σχολικό έτος. Η χορήγηση των αδειών αυτών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 10 Αυγούστου τρέχοντος έτους, προκειμένου να γίνει έγκαιρα ο προγραμματισμός για την κάλυψη των λειτουργικών κενών.

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Η υπηρεσιακή εκπαίδευση είναι δικαίωμα του υπαλλήλου. Η εκπαίδευση γίνεται με τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Τα προγράμματα εκτελούνται στην Ελλάδα ιδίως στο πλαίσιο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.»


Άδεια Νοσήματος (ιδίου/συζύγου/τέκνου)

Διάρκεια: 22 εργάσιμες ημέρες ή 32 εργάσιμες ημέρες

Νομοθεσία: παρ.2,4 άρθρο 50, ν.3528/2007 και παρ.1α, άρθρο 47, ν.4674/2020

Παρατηρήσεις: Ισχύει και για τους δικαστικούς συμπαραστάτες (παρ.4 “Οι άδειες των παραγράφων 2 και 3 χορηγούνται, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές, και σε υπαλλήλους που έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες και τους έχει ανατεθεί δικαστικώς και η επιμέλεια των προσώπων αυτών, εφόσον η καθημερινή φροντίδα των προσώπων αυτών δεν παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας. Σε περίπτωση που η φροντίδα των προσώπων αυτών παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας, οι υπάλληλοι του προηγούμενου εδαφίου δικαιούνται, κατά περίπτωση, το ήμισυ των προβλεπομένων αδειών των παραγράφων 2 και 3, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές. Η άδεια της παραγράφου 2 χορηγείται στους δικαστικούς συμπαραστάτες και σε περίπτωση που οι συμπαραστατούμενοι πάσχουν από ανοϊκή συνδρομή, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις.”)

Εφόσον δεν λάβει την άδεια αναπηρίας (οι άδειες των παρ.2, 3 δεν δίνονται αθροιστικά).

Εγκρίνεται από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως 22 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο. Η ειδική άδεια του προηγούμενου εδαφίου χορηγείται και σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ή Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.), εφόσον αυτά είναι ανήλικα ή ενήλικα που δεν εργάζονται λόγω των παθήσεων αυτών. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δικαιούται την ειδική άδεια για περισσότερα από ένα πάσχοντα πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, η ειδική άδεια με αποδοχές προσαυξάνεται κατ’ ανώτατο όριο σε 32 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο. Σε περίπτωση που για το ίδιο πάσχον πρόσωπο δικαιούχοι της άδειας είναι περισσότεροι του ενός υπάλληλοι , η ειδική άδεια με αποδοχές προσαυξάνεται κατ’ ανώτατο όριο σε 32 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο για το σύνολο των δικαιούχων υπαλλήλων αθροιστικά. Με δήλωση των συνδικαιούχων υπαλλήλων καθορίζεται ο αριθμός των ημερών που θα λάβει κάθε δικαιούχος υπάλληλος από το σύνολο των 32 εργασίμων ημερών τον χρόνο που δικαιούνται για το ίδιο πάσχον πρόσωπο αθροιστικά.»


Άδεια Αναπηρίας (ιδίου/τέκνου)

Διάρκεια: 6 εργάσιμες ημέρες ή 10 εργάσιμες ημέρες

Νομοθεσία: παρ.3,4 άρθρο 50, ν.3528/2007 και παρ.1α, άρθρο 47, ν.4674/2020

Παρατηρήσεις: Επιπλέον της κανονικής άδειας

Ισχύει και για τους δικαστικούς συμπαραστάτες (παρ.4 “Οι άδειες των παραγράφων 2 και 3 χορηγούνται, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές, και σε υπαλλήλους που έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες και τους έχει ανατεθεί δικαστικώς και η επιμέλεια των προσώπων αυτών, εφόσον η καθημερινή φροντίδα των προσώπων αυτών δεν παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας. Σε περίπτωση που η φροντίδα των προσώπων αυτών παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας, οι υπάλληλοι του προηγούμενου εδαφίου δικαιούνται, κατά περίπτωση, το ήμισυ των προβλεπομένων αδειών των παραγράφων 2 και 3, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές” ).

Εφόσον δεν λάβει την άδεια νοσήματος (οι άδειες των παρ.2,3 δεν δίνονται αθροιστικά).

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Υπάλληλοι που δεν υπάγονται στην παράγραφο 2 και έχουν ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, ή ανήλικα ή ενήλικα τέκνα, τα οποία δεν εργάζονται λόγω της αναπηρίας αυτής, με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω , δικαιούνται ειδική άδεια 6 εργάσιμων ημερών με αποδοχές κάθε χρόνο , επιπλέον της κανονικής. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δικαιούται την ειδική άδεια για περισσότερα από ένα πάσχοντα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, η ειδική άδεια με αποδοχές προσαυξάνεται κατ’ ανώτατο όριο σε 10 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο. Σε περίπτωση που για το ίδιο πάσχον πρόσωπο δικαιούχοι της άδειας είναι περισσότεροι του ενός υπάλληλοι , η ειδική άδεια με αποδοχές προσαυξάνεται κατ’ ανώτατο όριο σε 10 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο για το σύνολο των δικαιούχων υπαλλήλων αθροιστικά. Με δήλωση των συνδικαιούχων υπαλλήλων καθορίζεται ο αριθμός των ημερών που θα λάβει κάθε δικαιούχος υπάλληλος από το σύνολο των 10 εργάσιμων ημερών τον χρόνο που δικαιούνται για το ίδιο πάσχον πρόσωπο αθροιστικά.»


Άδεια για συμμετοχή σε Δίκη

Διάρκεια: 1-3 εργάσιμες ημέρες

Νομοθεσία: παρ.1, άρθρο 50, ν.3528/2007 και άρθρο 54, ν.4830/2021

Παρατηρήσεις: Απαιτείται τεκμηριωμένη αίτηση για ειδικό λόγο, ο οποίος αφορά τον ίδιο προσωπικά και όχι άλλο πρόσωπο.

Η συμμετοχή νοείται με όλες τις ιδιότητες.

Απαιτούνται η φωτοτυπία κλήσης και η βεβαίωση παρουσίας στο δικαστήριο.

Για απόσταση 200-400 χλμ: 1 εργάσιμη ημέρα

Για απόσταση >401 χλμ οδικώς εξ ολοκλήρου: 2 εργάσιμες ημέρες

Για μετακίνηση σε/από νησιά: όχι πάνω από 3 εργάσιμες ημέρες (απόφαση Διευθυντή Εκπαίδευσης)

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Οι υπάλληλοι δικαιούνται κατόπιν τεκμηριωμένης αίτησης ειδική άδεια με αποδοχές διάρκειας 1 έως 3 ημερών , κατά περίπτωση, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ή για τη συμμετοχή σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου.»


Άδεια για άσκηση Εκλογικού Δικαιώματος

Διάρκεια: 1 -3 εργάσιμες ημέρες κατά περίπτωση

Νομοθεσία: παρ.1, άρθρο 50, ν.3528/2007 και άρθρο 54, ν.4830/2021

Παρατηρήσεις: Απαιτείται τεκμηριωμένη αίτηση.

Για απόσταση 200-400 χλμ: 1 εργάσιμη ημέρα

Για απόσταση >401 χλμ οδικώς εξ ολοκλήρου: 2 εργάσιμες ημέρες

Για μετακίνηση σε/από νησιά: όχι πάνω από 3 εργάσιμες ημέρες με απόφαση Διευθυντή Εκπαίδευσης

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Οι υπάλληλοι δικαιούνται κατόπιν τεκμηριωμένης αίτησης ειδική άδεια με αποδοχές διάρκειας 1 έως 3 ημερών, κατά περίπτωση, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ή για τη συμμετοχή σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου.»


Άδεια Αιρετών Α’ Βαθμού

Διάρκεια: Άδεια άνευ αποδοχών ή 2/30/60/90 ημέρες ή για όλο το διάστημα άσκησης καθηκόντων

Νομοθεσία: παρ.1, 2, 5, άρθρο 93, ν.3852/2010 και παρ.8, άρθρο 8, ν.4071/2012

Παρατηρήσεις: Όχι πραγματική υπηρεσία

Πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων με πληθυσμό κάτω των 100.000 κατοίκων, πρόεδροι δημοτικών νομικών προσώπων και πρόεδροι συνδέσμων δήμων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ.: ειδική άδεια 90 ημερών.

Μέλη του διοικητικού συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος που έχουν την ιδιότητα της παρ. 1: ειδική άδεια 90 ημερών/έτος επιπλέον της κανονικής (πρόσθετη προϋπόθεση: δεν είναι δήμαρχοι ή αντιδήμαρχοι ή πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων).

Πρόεδροι Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, Πρόεδροι Συνδέσμων Δήμων: ειδική άδεια μέχρι 90 εργάσιμες ημέρες/έτος επιπλέον της κανονικής τους άδειας (πρόσθετη προϋπόθεση: δεν είναι δήμαρχοι ή αντιδήμαρχοι ή πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων) .

Πρόεδροι συμβουλίων κοινοτήτων, (που προ της έναρξης ισχύος του ν. 4555/2018 αποτελούσαν δημοτικές κοινότητες) : ειδική άδεια 60 ημερών.

Πρόεδροι κοινοτήτων και πρόεδροι συμβουλίων κοινοτήτων,(που προ της έναρξης ισχύος του ν. 4555/2018 αποτελούσαν τοπικές κοινότητες) : ειδική άδεια 30 ημερών.

Χορήγηση ειδικής αδείας 30/60 ημερών και τμηματικά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες μετά από σχετική αίτηση του αιρετού

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Στους δημάρχους, αντιδημάρχους όλων των δήμων, στους προέδρους δημοτικών συμβουλίων των δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, καθώς και στους προέδρους συνδέσμων, των οποίων ο πληθυσμός των μελών του συνολικά είναι άνω
των 200.000 κατοίκων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ., χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους . Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και στον συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης. Την ειδική άδεια του παρόντος άρθρου λαμβάνουν υποχρεωτικά τα ανωτέρω πρόσωπα ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης, «εκτός των δημάρχων και αντιδημάρχων, οι οποίοι είναι ιατροί του Ε.Σ.Υ. σε δήμους κάτω των 5.000 κατοίκων, καθώς και των προέδρων δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων και των προέδρων συνδέσμων».

…Δημοτικοί σύμβουλοι δήμων και μέλη των διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων που είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους κατά την ημέρα συνεδρίασης του δημοτικού ή διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτών. Τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον υπηρετούν ή κατοικούν σε δημοτικές κοινότητες που εκτείνονται στην περιφέρεια ενός νησιού, δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους για τον ίδιο λόγο επί 2 ημέρες, περιλαμβανομένης της ημέρας συνεδρίασης του οικείου συμβουλίου.»


Άδεια Αιρετών Β’ Βαθμού

Διάρκεια: Άδεια άνευ αποδοχών ή 2/30/60 ημέρες ή για όλο το διάστημα άσκησης καθηκόντων

Νομοθεσία: παρ.1, άρθρο 182, ν.3852/2010 και παρ.1, άρθρο 183, ν.3852/2010

Παρατηρήσεις: Όχι πραγματική υπηρεσία

Μέλη της οικονομικής επιτροπής και των λοιπών διοικητικών επιτροπών της περιφέρειας (που έχουν την ιδιότητα της παρ. 1) : ειδική άδεια έως 60 ημέρες/έτος.

Επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων (που έχουν την ιδιότητα της παρ. 1): ειδική άδεια 30 εργάσιμων ημερών επιπλέον της κανονικής άδειας.

Μέλη του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών (που δεν έχουν τα αξιώματα της παρ. 1) : άδεια 60 ημερών/έτος.

Χορήγηση ειδικής άδειας 30/60 ημερών και τμηματικά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες με αίτηση του αιρετού.

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Στους περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και προέδρους του περιφερειακού συμβουλίου που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης, ειδική άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντά τους. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και ως προς τον περιφερειακό συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης.

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι οι οποίοι είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους για 2 ημέρες περιλαμβανομένης της ημέρας της συνεδρίασης του περιφερειακού συμβουλίου. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι που κατοικούν και εργάζονται σε νησί έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους 1 ημέρα επιπλέον των ανωτέρω.»


Συνδικαλιστική Άδεια

Διάρκεια: 3/5/9/15 εργάσιμες ημέρες τον μήνα ή για όλο το διάστημα θητείας

Νομοθεσία: άρθρο 17, ν.1264/1982 και άρθρο 90, ν.4808/2021

Παρατηρήσεις: Οι ανωτέρω άδειες απουσίας περιορίζονται σε 30 ημέρες το χρόνο για τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ή αλλιώς του Προεδρείου των μη αντιπροσωπευτικών τριτοβάθμιων οργανώσεων, καθώς και για τον/την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, των Ελεγκτικών Επιτροπών και τους αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Την ίδια υποχρέωση έχει για τα Διοικητικά Συμβούλια, τις Ελεγκτικές Επιτροπές και τους αντιπροσώπους των δευτεροβάθμιων στις τριτοβάθμιες, όπως και για τα Διοικητικά Συμβούλια και τις Ελεγκτικές Επιτροπές των τριτοβάθμιων οργανώσεων.

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να παρέχει άδεια απουσίας:

α) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της πιο αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης: για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους,

β) στον Πρόεδρο και στον Γενικό Γραμματέα των Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών , εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά οργανώσεις έχουν πάνω από 10.000 ψηφίσαντα μέλη: για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους,

γ) στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών , εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν από 1.501 μέχρι 10.000 ψηφίσαντα μέλη: για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του,

δ) στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών , εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν μέχρι 1.500 ψηφίσαντα μέλη: 15 ημέρες τον μήνα,

ε) στον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώσεων: 15 ημέρες το μήνα,

στ) στα υπόλοιπα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώσεων: 9 ημέρες το μήνα,

ζ) στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων: 5 ημέρες το μήνα, αν τα μέλη της οργάνωσης είναι >=500»


Αθλητική Άδεια

Διάρκεια: 30/120/145/160/240  ημέρες κατ’ έτος κατά περίπτωση

Νομοθεσία: παρ. 23, άρθρου 34, ν. 2725/1999 και άρθρο 17, ν. 4479/2017

Παρατηρήσεις: Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται από τον φορέα όπου εργάζονται τα παραπάνω πρόσωπα, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από:

α) βεβαίωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), προκειμένου για τους θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, κατά περίπτωση, η οποία πιστοποιεί ότι ο αιτών ή η αιτούσα είναι μέλος της Ολυμπιακής ή της προ-Ολυμπιακής ομάδας που συμμετέχει στην αντίστοιχη διοργάνωση,

β) βεβαίωση της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας, η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) για την περίπτωση των Παγκόσμιων ή Πανευρωπαϊκών Αγώνων, κατά περίπτωση, στην οποία θα πιστοποιείται ότι ο αιτών ή η αιτούσα έχει προκριθεί και είναι μέλος της εθνικής ομάδας που συμμετέχει στην αντίστοιχη διοργάνωση ή είναι προπονητής των αθλητών που έχουν προκριθεί στους ανωτέρω αγώνες,

γ) βεβαίωση της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας που πιστοποιεί ότι ο αγώνας για τον οποίο ζητείται η άδεια αποτελεί αγώνα πρόκρισης για τις ανωτέρω διεθνείς οργανώσεις και

δ) βεβαίωση της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας ότι η προπονητική συγκέντρωση του αιτούντος είναι ενταγμένη στο σχεδιασμό της προετοιμασίας των εθνικών ομάδων ή του αθλητή/τριας εθνικής ομάδας ατομικού αγωνίσματος.

Οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων εφαρμόζονται ανάλογα και στους εργαζόμενους αθλητές και αθλήτριες με αναπηρία (ΑΜΕΑ), στους κωφούς αθλητές, στους αθλητές συνοδούς αυτών, στους αθλητές του ζατρικίου μέλη εθνικών ομάδων, στους προπονητές ή προπονήτριες αυτών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικών ομοσπονδιών που συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων, καθώς και στους Έλληνες διαιτητές και κριτές που συμμετέχουν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών, στη Σκακιστική Ολυμπιάδα, καθώς και σε Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σύμφωνα με τους κανονισμούς του οικείου αθλήματος και οι οποίοι εργάζονται στους ανωτέρω φορείς.

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Στους εν ενεργεία αθλητές και αθλήτριες, μέλη των εθνικών ομάδων ή προεθνικών ομάδων των αναγνωρισμένων κατά τον παρόντα νόμο αθλητικών ομοσπονδιών που καλλιεργούν είτε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων, των Παραολυμπιακών Αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών και της Σκακιστικής Ολυμπιάδας, είτε άθλημα ή αγώνισμα το οποίο καλλιεργείται από αναγνωρισμένη ομοσπονδία μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών και της Σκακιστικής Ομοσπονδίας για το οποίο διεξάγεται Παγκόσμιο ή Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στους προπονητές ή προπονήτριές τους, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικών ομοσπονδιών που συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή των αγώνων…

Έλληνες διαιτητές και κριτές που λαμβάνουν μέρος σε διεθνείς αγώνες, όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι Παραολυμπιακοί Αγώνες, οι Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών, η Σκακιστική Ολυμπιάδα και τα Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα ή σε αγώνες Champions League, όταν πρόκειται για αγώνες ποδοσφαίρου Κωφών αναγνωρισμένους από την UEFA και οι οποίοι εργάζονται είτε στο Δημόσιο είτε σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ. του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, είτε στους Ο.Τ.Α. όλων των βαθμίδων μπορεί να χορηγηθεί άδεια με αποδοχές, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα, προκειμένου να συμμετέχουν στους αγώνες αυτούς. Ίδια άδεια μπορεί να χορηγηθεί και σε εν ενεργεία αθλητές ή αθλήτριες μέλη των εθνικών ομάδων, των αναγνωρισμένων κατά τον παρόντα νόμο αθλητικών ομοσπονδιών που καλλιεργούν είτε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων, των Παραολυμπιακών Αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών και της Σκακιστικής Ολυμπιάδας, είτε άθλημα ή αγώνισμα το οποίο καλλιεργείται από αναγνωρισμένη ομοσπονδία μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών…»


Άδεια Άνευ Αποδοχών έως 1 μήνα

Διάρκεια: έως 1 μήνα/έτος

Νομοθεσία: παρ.1, 5 άρθρο 51, ν.3528/2007 και παρ.1, άρθρο 26 ν.4305/2014

Παρατηρήσεις: Χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου

Χορήγηση άδειας από Διευθυντή εκπαίδευσης

Ο χρόνος της άδειας χωρίς αποδοχές αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας μόνο στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου.

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Επιτρέπεται η χορήγηση στον υπάλληλο, μετά από αίτηση του, άδειας χωρίς αποδοχές, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τον 1 μήνα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους. Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά στο φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα όταν πρόκειται για νοσηλεία ανήλικου τέκνου λόγω ασθένειας ή ατυχήματος που καθιστά αναγκαία την άμεση παρουσία του.»


Άδεια Άνευ Αποδοχών για Σοβαρούς Λόγους

Διάρκεια: έως 5 σχολικά έτη

Νομοθεσία: περ.Ε’, παρ.2, άρθρο 16 ν.1566/1985 και παρ.2, άρθρο 51, ν.3528/2007

Παρατηρήσεις: Για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους (προσωπικούς, υγείας, μεταπτυχιακά…)

Απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου και εγκρίνεται από ΑΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΔΕ

Λύεται αυτοδικαίως η υπηρεσιακή σχέση του εκπαιδευτικού, αν εκείνος δεν προβεί σε ανάληψη καθηκόντων, εντός 1 μηνός από τη λήξη της άδειας

Παράθεση Κύριας Διάταξης:  «Στους υπαλλήλους επιτρέπεται η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως 5 ετών , ύστερα από αίτηση τους και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους.»


Άδεια Άνευ Αποδοχών για Ανατροφή Τέκνου

Διάρκεια: έως 5 σχολικά έτη

Νομοθεσία: περ.Ε’, παρ.2, άρθρο 16 ν.1566/1985, παρ.2, άρθρο 51, ν.3528/2007 παρ.1, άρθρο 53, ν.3528/2007 και παρ.1, άρθρο 56, ν.4830/2021

Παρατηρήσεις: Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση στις υπηρεσίες τους, καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση των διευκολύνσεων του παρόντος, εκτός αν με τη δήλωση αυτή καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση, μέσα στα οριζόμενα κατά περίπτωση ηλικιακά όρια του τέκνου.

Όταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια της παρ. 1 ή τη διευκόλυνση της παρ. 1Α του ν.3528/2007, ο άλλος δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν.3528/2007 για το ίδιο διάστημα.

Ο χρόνος της άδειας χωρίς αποδοχές αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας μόνο στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 (1 μήνας εντός του ίδιου έτους ) και 4 (θέση σε Ε.Ε./Διεθνή Οργανισμό) του άρθρου 51, ν.3528/2007

Παράθεση Κύριας Διάταξης:  «Η προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 51 άδεια άνευ αποδοχών χορηγείται αυτοτελώς σε κάθε φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή τέκνου ηλικίας έως και 8 ετών . Για τους υπαλλήλους που έχουν έως 2 τέκνα και δικαιούνται την άδεια του πρώτου εδαφίου, η υπηρεσία που βαρύνεται με την υποχρέωση μισθοδοσίας του υπαλλήλου, υποχρεούται να καταβάλλει στον γονέα μηνιαίως, για κάθε τέκνο, ποσό ίσο με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό, για τους 2 πρώτους μήνες της άδειας. Οι γονείς διδύμων, τριδύμων ή και περισσότερων πολύδυμων τέκνων δικαιούνται να λάβουν την άδεια του πρώτου εδαφίου για κάθε παιδί ξεχωριστά, τμηματικά ή και συνεχόμενα, και δικαιούνται να λάβουν την παροχή του δεύτερου εδαφίου για 2 μήνες επιπλέον, ανεξαρτήτως του αριθμού των παιδιών που γεννήθηκαν μαζί. Οι μονογονείς , λόγω θανάτου του άλλου γονέα ή λόγω ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης του τέκνου από τον άλλο γονέα, δικαιούνται τις διευκολύνσεις των προηγούμενων εδαφίων εις διπλούν. Σε περίπτωση γέννησης τρίτου και περισσότερων τέκνων, για χρονικό διάστημα 3 μηνών, η άδεια του πρώτου εδαφίου χορηγείται με πλήρεις αποδοχές. Η άδεια των προηγούμενων εδαφίων χορηγείται είτε συνεχόμενα είτε τμηματικά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η χορήγησή της για διάστημα μικρότερο του 1 μηνός. Για κάθε τέκνο, διάστημα 4 μηνών της άδειας του πρώτου εδαφίου λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια. Η αίτηση για χορήγηση της άδειας των προηγούμενων εδαφίων υποβάλλεται τουλάχιστον, 1 μήνα πριν από την έναρξη της άδειας, εκτός εάν συντρέχουν έκτακτοι λόγοι, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την έναρξη της άδειας σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Η αρμόδια υπηρεσία απαντά στην αίτηση του υπαλλήλου άμεσα και πάντως το αργότερο εντός 1 μηνός από την υποβολή της.»


Άδεια Άνευ Αποδοχών για υπηρέτηση σε Ε.Ε/Διεθνή Οργανισμό

Διάρκεια: έως 5 σχολικά έτη (δύναται να παραταθεί +5 έτη)

Νομοθεσία: παρ.4, 5, άρθρο 51, ν.3528/2007

Παρατηρήσεις: Ο χρόνος της άδειας χωρίς αποδοχές αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας μόνο στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου.

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Στον υπάλληλο που αποδέχεται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει η Ελλάδα, χορηγείται μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι 5 έτη, η οποία μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία για μία ακόμα πενταετία. Αν ο υπάλληλος δεν εμφανιστεί να αναλάβει καθήκοντα μέσα σε 2 μήνες από τη λήξη της άδειας, θεωρείται ότι παραιτήθηκε αυτοδικαίως από την υπηρεσία.»


Άδεια Άνευ Αποδοχών για υπηρέτηση συζύγου στο Εξωτερικό

Διάρκεια: έως 6 έτη

Νομοθεσία: παρ.3, άρθρο 51, ν.3528/2007

Παρατηρήσεις: Χορήγηση αδείας συνεχόμενα ή τμηματικά

Απαιτείται διετής πραγματική υπηρεσία

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Υπάλληλος, του οποίου σύζυγος υπηρετεί στο εξωτερικό σε ελληνική υπηρεσία του Δημοσίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα ή σε υπηρεσία ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, δικαιούται να πάρει άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι 6έτη συνεχώς ή και τμηματικά, εφόσον έχει συμπληρώσει διετή πραγματική υπηρεσία»


Τρίμηνη Άδεια Ανατροφής Τέκνου

Διάρκεια: 3 μήνες

Νομοθεσία: παρ.1, άρθρο 53, ν.3528/2007 και Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/100/10431/03.04.2019

Παρατηρήσεις: Μόνο στην περίπτωση που δεν έχει εξαντληθεί η άδεια άνευ αποδοχών στο σύνολό της (5 έτη). Αφαιρείται από το υπόλοιπο αδείας άνευ αποδοχών.

Χορηγείται με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης 3ου παιδιού και άνω.

Χορήγηση μέχρι το 8ο έτος ηλικίας του παιδιού σε συνεχές χρονικό διάστημα, υποχρεωτικά αμέσως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας/άδειας ανατροφής είτε με την έναρξη του σχολικού έτους. Αν δικαιούται πάνω από ένα τρίμηνο, είναι δυνατή η χορήγηση των τριμήνων συνεχόμενα.

Υποβολή αίτησης χορήγησης της άδειας τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξή της.

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Σε περίπτωση γέννησης τρίτου και περισσότερων τέκνων, για χρονικό διάστημα 3 μηνών, η άδεια του πρώτου εδαφίου χορηγείται με πλήρεις αποδοχές. Η άδεια χορηγείται με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης 3ου παιδιού και άνω, αυτοτελώς για κάθε τέκνο ξεχωριστά (δηλαδή τρεις μήνες για το τρίτο παιδί, τρεις μήνες για το τέταρτο παιδί κλπ.). Για το ίδιο παιδί δικαίωμα χρήσης της άδειας αυτής έχει ο ένας από τους δύο γονείς, εφόσον ασκεί την επιμέλεια και των 3 (και άνω) τέκνων (υπ’αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53α/2093/6745/29.03.2017).»


Άδεια για Ετήσιο Γυναικολογικό Έλεγχο

Διάρκεια: 1 ημέρα/έτος

Νομοθεσία: παρ.9, άρθρο 50, ν.3528/2007

Παρατηρήσεις: Απαιτείται βεβαίωση του θεράποντος ιατρού.

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Χορηγείται 1 ημέρα τον χρόνο με αποδοχές για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο. Η άδεια χορηγείται έπειτα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού.»


Άδεια για υποβολή σε μεθόδους Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Διάρκεια: 7 εργάσιμες ημέρες

Νομοθεσία: παρ.8, άρθρο 50, ν.3528/2007 και στην παράγραφο 9 (σελίδα 21) της  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/185/οικ.9379/8-10-2021 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΩΥΣΑ46ΜΤΛ6-ΒΤΡ)

Παρατηρήσεις: Απαιτείται βεβαίωση του θεράποντος ιατρού και του διευθυντή μονάδας ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.).

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Στις υπαλλήλους στις οποίες εφαρμόζονται μέθοδοι ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του ν. 3305/2005 (Α ́ 17) χορηγείται άδεια 7 εργάσιμων ημερών με πλήρεις αποδοχές, ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού και του διευθυντή μονάδας ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.).»


Άδεια Μητρότητας

Διάρκεια: 2 μήνες προ τοκετού και 3 μήνες μετά τον τοκετό

Νομοθεσία: άρθρο 52, ν.3528/2007 και παρ.1, άρθρο 18, ν.3801/2009

Παρατηρήσεις: Όταν ο τοκετός πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο χρόνο, η άδεια παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρόνου της άδειας που χορηγείται μετά τον τοκετό. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολικός χρόνος άδειας 5 μηνών.

Στις υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, χορηγείται άδεια 3 μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως 6 ετών. Ενας μήνας από την άδεια αυτή μπορεί να καλύπτει απουσία της υπαλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας διάστημα.

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Στις υπαλλήλους οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές 2 μήνες πριν και 3 μήνες μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του 3ου , η μετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται κάθε φορά κατά 2 μήνες. Η άδεια λόγω κυοφορίας χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού για τον πιθανολογούμενο χρόνο τοκετού.Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης, η άδεια λοχείας αυξάνεται κατά 1 μήνα για κάθε τέκνο πέραν του ενός.»


Άδεια Πατρότητας

Διάρκεια:14 εργάσιμες ημέρες κατά τη γέννηση του τέκνου

Νομοθεσία: παρ.1, άρθρο 50, ν.3528/2007 και άρθρο 54, ν.4830/2021

Παρατηρήσεις: Δεν προσαυξάνεται λόγω γέννησης διδύμων, τριδύμων ή περισσότερων πολύδυμων τέκνων.

Έγκαιρη γνωστοποίηση πιθανολογούμενης ημέρας τοκετού αρμοδίως στην υπηρεσία.

Υιοθεσία/αναδοχή τέκνου ηλικίας έως 8 ετών: χορήγηση άδειας από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Στον πατέρα υπάλληλο χορηγείται υποχρεωτικά άδεια 14 εργάσιμων ημερών, με αποδοχές , η οποία πρέπει να λαμβάνεται κατά τη γέννηση του τέκνου. Η άδεια αυτή δύναται να χορηγείται είτε:

α) 2 ημέρες πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού, οπότε οι υπόλοιπες 12 χορηγούνται, συνολικά ή τμηματικά, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία γέννησης, είτε

β) μετά την ημερομηνία γέννησης, συνολικά ή τμηματικά, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία γέννησης.»


Εννεάμηνη Άδεια Ανατροφής Τέκνου

Διάρκεια: 9 μήνες

Νομοθεσία: παρ.2,9, άρθρο 53, ν.3528/2007 και ν.4674/2020 (άρθρο 47 παρ.4.)

Παρατηρήσεις: Εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου.

Σε υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, καθώς και σε υπαλλήλους που γίνονται ανάδοχοι γονείς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του ν. 4538/2018 (Α’ 85) πέραν των διευκολύνσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, χορηγείται άδεια 3 μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας ή της αναδοχής αντίστοιχα, εφόσον το υιοθετημένο ή το αναδεχόμενο τέκνο είναι ηλικίας έως 6 ετών. Ένας μήνας από την άδεια αυτή μπορεί να καλύπτει απουσία του υπαλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας ή της αναδοχής διάστημα. Σ τους γονείς που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, κατά το άρθρο 1464 Α.Κ., πέραν των διευκολύνσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, χορηγείται άδεια τριών 3 μηνών με πλήρεις αποδοχές αμέσως μετά τη γέννηση του τέκνου ” (παρ.9, άρθρο 53, ν. 3528/2007)

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Υπάλληλος που είναι γονέας δικαιούται 9 μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο. Υπάλληλος που υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως 4 ετών , δικαιούται, κατ’ εξαίρεση, τη χορήγηση του συνόλου της άδειας των 9 μηνών που προβλέπεται στην παρούσα, εφόσον, μετά από την άδεια της παραγράφου 9 και μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει την ηλικία των 4 ετών, αιτηθεί να του χορηγηθεί η συνεχόμενη άδεια έναντι της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου. Εάν μέχρι τη συμπλήρωση των 4 ετών απομένει διάστημα μικρότερο των 9 μηνών, χορηγείται άδεια για το διάστημα που υπολείπεται. Για τον γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω , η άδεια του δεύτερου εδαφίου προσαυξάνονται κατά 1 μήνα.  Υπάλληλος που αποκτά δίδυμα, τρίδυμα ή και περισσότερα τέκνα δικαιούται επιπλέον άδεια ανατροφής 6 μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός .»


Άδεια Μειωμένου Ωραρίου για Ανατροφή Τέκνου

Διάρκεια: 2 ώρες την εβδομάδα από το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο

Νομοθεσία: παρ.14, άρθρο 30, ν.2083/1992, παρ.8, άρθρο 13, ν.1566/1985 και παρ. 2, 9, άρθρο 53, ν.3528/2007

Παρατηρήσεις: Εφόσον δεν έχει λάβει την 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου.

Σε υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, καθώς και σε υπαλλήλους που γίνονται ανάδοχοι γονείς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του ν. 4538/2018 (Α’ 85) πέραν των διευκολύνσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, χορηγείται άδεια 3 μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας ή της αναδοχής αντίστοιχα, εφόσον το υιοθετημένο ή το αναδεχόμενο τέκνο είναι ηλικίας έως 6 ετών. Ένας μήνας από την άδεια αυτή μπορεί να καλύπτει απουσία του υπαλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας ή της αναδοχής διάστημα. Στους γονείς που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, κατά το άρθρο 1464 Α.Κ., πέραν των διευκολύνσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, χορηγείται άδεια τριών 3 μηνών με πλήρεις αποδοχές αμέσως μετά τη γέννηση του τέκνου ” (παρ.9, άρθρο 53, ν. 3528/2007)

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Με την επιφύλαξη της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (Α’ 112), από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσεται ο γονέας παιδιού μέχρι δύο ετών.»


Άδεια Ασθενείας Τέκνου

Διάρκεια: μέχρι 4 εργάσιμες ημέρες/έτος

Τρίτεκνοι : 7 εργάσιμες ημέρες/έτος

Πολύτεκνοι: 10 εργάσιμες ημέρες/έτος

Μονογονείς: 8 εργάσιμες ημέρες/ έτος

Νομοθεσία: παρ.8, άρθρο 53, ν.3528/2007 και παρ. 5, άρθρο 56, ν.4830/2021

Παρατηρήσεις: Αυτοτελές δικαίωμα για κάθε γονέα.

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα, δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως 4 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι η ως άνω άδεια ανέρχεται σε 7 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος και για τους υπαλλήλους που είναι πολύτεκνοι σε 10 εργάσιμες ημέρες. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε 8 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, το δικαίωμα είναι αυτοτελές για κάθε γονέα.»


Άδεια Παρακολούθησης Σχολικής Επίδοσης Τέκνου

Διάρκεια: Ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα έως 4 εργάσιμων ημερών/έτος

1 τέκνο: έως 4 ημέρες/έτος

2 τέκνα και άνω: έως 5 ημέρες/έτος

Σε περίπτωση που τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε ιδρύματα διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας, η δικαιούμενη άδεια αυξάνεται κατά 1 ημέρα.

Νομοθεσία: παρ.6, άρθρο 53, ν.3528/2007 και Υ.Α.ΥΠ.ΕΣ. (ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/οικ.20561/9.8.2007, ΦΕΚ 1613/Β/17-8-2007)

Παρατηρήσεις: Χορήγηση καταρχάς για ορισμένες ώρες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις για ολόκληρη την ημέρα, σε καμιά όμως περίπτωση πάνω από μία ημέρα συνεχώς.

Ο συνολικός χρόνος της άδειας δεν εξαντλείται υποχρεωτικά. Τυχόν υπόλοιπο που δεν έχει ληφθεί δεν μεταφέρεται στο επόμενο έτος, ούτε καταβάλλεται αποζημίωση στον υπάλληλο.

Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, λαμβάνουν από κοινού την άδεια, η διάρκεια της οποίας και για τους δυο δεν μπορεί να υπερβεί το συνολικό αριθμό των προβλεπόμενων ημερών.

Η άδεια χορηγείται στο γονέα−υπάλληλο ανεξάρτητα από το αν ο άλλος γονέας εργάζεται ή όχι.

Η άδεια χορηγείται και στους γονείς−υπαλλήλους που το τέκνο τους είναι εγγεγραμμένο σε παιδικό σταθμό υπό την προϋπόθεση ότι ο σταθμός εφαρμόζει πλήρες πρόγραμμα νηπιαγωγείου.

Παράθεση Κύριας Διάταξης: «Οι υπηρεσίες υποχρεούνται να διευκολύνουν τους υπαλλήλους που έχουν τέκνα τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης.»


Διευκρινιστικές εγκύκλιοι:

49/5/2023 – 4η Εγκύκλιος για ν. 4808/2021. Διευκρινίσεις επί διατάξεων για τη χορήγηση αδειών και λοιπά θέματα (ΑΔΑ: Ψ4ΩΜ46ΜΤΛ6-ΙΜΞ)

20/9/2022 – Διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για άδειες δημοσίων υπαλλήλων (ΑΔΑ: 6Ζ6846ΜΤΛ6-5ΩΩ)

26/8/2022 – Διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για άδειες δημοσίων υπαλλήλων (ΑΔΑ: 6ΠΡΧ46ΜΤΛ6-43Υ)


Γενικές Εγκύκλιοι και Έγγραφα:

Ειδικά για νεοδιόριστους:

  • Διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για άδειες ανατροφής τέκνου σε νεοδιόριστους (ΑΔΑ: 6Ζ6846ΜΤΛ6-5ΩΩ)
  • Έγγραφο 108357/Ε3 (21-8-2020)Χορήγηση άδειας ανατροφής με αποδοχές σε νεοδιόριστο/η εκπ/κό και μέλος Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. Α (ακυρώθηκε 3/2/2022 σύμφωνα με το έγγραφο)
  • 15-12-2020 – Χορήγηση κανονικής και αναρρωτικής άδειας σε νεοδιόριστους/ες εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π
  • 15-11-2021 – Αναφορικά με τον αριθμό ημερών των αδειών που δύναται να χορηγηθούν σε νεοδιόριστους/ες εκπαιδευτικούς έως το τέλος του τρέχοντος ημερολογιακού έτους… η απάντηση του ΥΠΑΙΘ: για το διάστημα των μηνών από Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο, οι ημέρες της άδειας που δικαιούται νεοδιόριστος/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να υπολογιστούν αναλογικά

Διευκρινίσεις, νέες διατάξεις, και εγκύκλιοι επικαιροποίησης θα προστίθενται για τη δημιουργία ολοκληρωμένου εγχειριδίου αναφοράς.


COVID-19 ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

*** Τελευταία εγκύκλιος ΥΠΕΣ***

84η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) σχετικά με τα μέτρα και τις ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού. Δείτε την εδώ.

Ενημέρωση του ΥΠΑΙΘ σχετικά με τις άδειες λόγω COVID-19:

Αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού (λόγω COVID-19) – Παύει να χορηγείται σε εκπαιδευτικούς

Κατόπιν σχετικής επισήμανσης από Δ/νση Εκπ/σης, σας αναφέρουμε ότι σχετικά με την αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, με το άρθρο 31 (Άδεια λόγω νόσησης με κορωνοϊό COVID-19 – Τροποποίηση παρ. 3 τριακοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου), παρ. 1 του ν. 5043/2023 (Α΄ 91), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 αντικαταστάθηκε το άρθρο τριακοστό όγδοο, παρ. 3 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 Α΄), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (ΦΕΚ 83 Α΄).

Ειδικότερα:

A. Διάταξη για αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού πριν την αντικατάστασή της με το άρθρο 31, παρ. 1 του ν. 5043/2023

«3. Σε περίπτωση που υπάλληλος του Δημοσίου, όπως ορίζεται στο πεδίο εφαρμογής της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ., απουσιάζει δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης. Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από τη δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Οι υπάλληλοι της παρούσας παραγράφου προσμετρώνται στους υπαλλήλους, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.»

B. Εν ισχύ διάταξη για αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 31, παρ. 1 του ν. 5043/2023

«3. Εργαζόμενος σε δημόσιες δομές υγείας και δημόσιες κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας που νοσεί με κορωνοϊό COVID-19 απουσιάζει δικαιολογημένα από την υπηρεσία με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, για τόσες ημέρες, όσες απαιτείται να τεθεί σε απομόνωση σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας με επίδειξη πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται κατά τα ειδικώς οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από τη δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.»

Σημειώνεται ότι με το άρθρο 31, παρ. 2 του ν. 5043/2023 ορίζεται ότι

«2. Για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, στους οποίους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει χορηγηθεί αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού λόγω νόσησης με κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή της με την παρ. 1, δεν διακόπτεται η χορηγηθείσα άδεια.»,

ενώ, η έναρξη ισχύς του άρθρου 31 του ν. 5043/2023 είναι η 13η Απριλίου 2023, ήτοι η ημ/νία δημοσίευσης του νόμου αυτού.

Κατόπιν της ισχύος των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 5043/2023, όπως προκύπτει και από τα ανωτέρω, παύει να χορηγείται η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού λόγω COVID-19 στους/στις εκπαιδευτικούς και σε λοιπούς υπαλλήλους του Δημοσίου, πλην των εργαζομένων σε δημόσιες δομές υγείας και σε δημόσιες κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας. Ως εκ τούτου στους/στις εκπαιδευτικούς που νοσούν με COVID-19 μπορεί πλέον να χορηγείται μόνο αναρρωτική άδεια, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τη χορήγηση των αδειών αυτών.

Μπορείτε να δείτε όλες τις Εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, για τον Covid-19 κάνοντας κλικ στην εικόνα που ακολουθεί:

Άδειες εκπαιδευτικών Covid 19 - Εγκύκλιοι ΥΠΕΣ