Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2023-2024

Η με αρ. πρωτ.: 34199/Ε4/3-4-2024 (ΑΔΑ: ΨΕΠΡ46ΝΚΠΔ-ΤΜΙ) απόφαση με τις Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2023-2024.

Δείτε την απόφαση

Για τις Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2024, δείτε εδώ