Πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια, για το σχολικό έτος 2023-2024

Η Δ.Δ.Ε. Λευκάδας λαμβάνοντας υπόψιν την με αρ.πρωτ. 146621/Δ2/20-12-2023 (ΑΔΑ: Ψ4ΗΚ46ΝΚΠΔ-ΕΦΘ) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα: «Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2023-2024» ανακοινώνει:

α) τον πίνακα κατάταξης με τα ονόματα όλων των αιτούντων (επισημαίνονται με χρώμα μπλε τα ονόματα των επιλεγέντων) , και

β) τον πίνακα όπου αποτυπώνεται η κατανομή κλάδων – ωρών ανά Σ.Κ.Α.Ε.:

Πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια

Τονίζεται πως σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο:

Οι επιλεγέντες/είσες υποψήφιοι/ες, αφού ενημερωθούν για την σειρά κατάταξής τους από τον αναρτημένο πίνακα, οφείλουν μέχρι την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 12.00 να απαντήσουν αν αποδέχονται ή όχι την πρόσληψή τους στην Ενισχυτική Διδασκαλία και στην περίπτωση αποδοχής να αποστείλουν συμπληρωμένη την υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. (Επισυναπτόμενη Δήλωση Τοποθέτησης).

Την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023, θα τοποθετηθούν οι επιλεγέντες/είσες εκπαιδευτικοί που θα έχουν αποδεχθεί την πρόσληψή τους, με βάση την σειρά κατάταξής τους στον οικείο αξιολογικό πίνακα και τις δηλώσεις προτίμησης Σ.Κ.Α.Ε. και θα αναρτηθεί ο σχετικός πίνακας.

Οι προσληφθέντες/είσες τοποθετημένοι/ες εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης μόνο τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024, ώρα 09.00, για να υπογράψουν τις συμβάσεις εργασίας.

Τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024, οι Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης:

  • συνάπτουν τις συμβάσεις έργου των Υπευθύνων των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης.
  • εκδίδουν τις σχετικές Αποφάσεις Πρόσληψης και Τοποθέτησης των εκπαιδευτικών και υπογράφονται οι συμβάσεις εργασίας.
  • μεριμνούν ώστε να ενημερωθούν οι μαθητές/τριες από τις οικείες σχολικές μονάδες για την έναρξη των μαθημάτων, την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024, και καταρτίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.

Ως ημερομηνία έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2023-2024 ορίζεται η Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024.

Σχετικά:

Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2023-2024

ΦΕΚ 5999/2023. Ενισχυτική διδασκαλία στα Γυμνάσια για το 2023-2024 και οδηγίες οργάνωσης