Πρόσκληση για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Δημοσίων ΙΕΚ που λειτουργούν στα Σωφρονιστικά Καταστήματα

Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 74 του ν.4763/2020(Α’ 254) , οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους των αριθ. πρωτ. Κ5/76494/21-06-2022 (Β΄ 3199) και K1/131397/15.11.2023 (Β΄6675) υπουργικών αποφάσεων, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θητεία τριών (3) ετών στα ακόλουθα δημόσια Ι.Ε.Κ. που λειτουργούν στα Σωφρονιστικά Καταστήματα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ:

  • Ι.Ε.Κ. ΑΥΛΩΝΑ
  • 2ο Ι.Ε.Κ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:

  • Ι.Ε.Κ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία μόνο αίτηση, επιλέγοντας με σειρά προτεραιότητας μέχρι τρία (3) δημόσια Ι.Ε.Κ..

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, την αίτηση υποψηφιότητας καθώς και τα επισυναπτόμενα σε αυτή δικαιολογητικά στον ιστότοπο:
http://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από 10/01/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. και λήγει 22/01/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

Αναλυτικές πληροφορίες στη σχετική προκήρυξη