Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2023-2024

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την ανάρτηση της εγκυκλίου έναρξης της Ενισχυτική Διδασκαλίας στα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2023-2024.

Χρονοδιάγραμμα:

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023, θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες των ΔΔΕ καθώς και σε εμφανές σημείο:

α) οι πίνακες κατάταξης με τα ονόματα όλων των αιτούντων (επισημαίνονται τα ονόματα των αρχικά επιλεγέντων/εισών) και

β) πίνακα όπου θα αποτυπώνεται η κατανομή κλάδων – ωρών ανά Σ.Κ.Α.Ε

Στη συνέχεια ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο τρόπο οι επιλεγέντες/είσες εκπαιδευτικοί και τους αποστέλλεται η υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. (επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησης).

Οι επιλεγέντες/είσες υποψήφιοι/ες, αφού ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο για την σειρά κατάταξής τους από τον αναρτημένο πίνακα, οφείλουν μέχρι την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 12.00 να απαντήσουν στις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης στις οποίες υπέβαλαν αίτηση, αν αποδέχονται ή όχι την πρόσληψή τους στην Ενισχυτική Διδασκαλία και στην περίπτωση αποδοχής να αποστείλουν συμπληρωμένη την υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. (επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησης).

Την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023, οι Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης τοποθετούν τους/τις επιλεγέντες/είσες εκπαιδευτικούς που έχουν αποδεχθεί την πρόσληψή τους, με βάση την σειρά κατάταξης αυτών στον οικείο αξιολογικό πίνακα και τις δηλώσεις προτίμησης Σ.Κ.Α.Ε. και αναρτούν τις τοποθετήσεις στην ιστοσελίδα τους.

Οι προσληφθέντες/είσες τοποθετημένοι/ες εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης μόνο τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024, ώρα 09.00, για να υπογράψουν τις συμβάσεις εργασία.ς

Τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024, οι Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης:

  • συνάπτουν τις συμβάσεις έργου των Υπευθύνων των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης.
  • εκδίδουν τις σχετικές Αποφάσεις Πρόσληψης και Τοποθέτησης των εκπαιδευτικών και υπογράφονται οι συμβάσεις εργασίας.
  • μεριμνούν ώστε να ενημερωθούν οι μαθητές/τριες από τις οικείες σχολικές μονάδες για την έναρξη των μαθημάτων, την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024, και καταρτίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.

Ως ημερομηνία έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2023-24 ορίζεται η Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024.

Δείτε την εγκύκλιο με τις λεπτομέρειες

Η υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης

Συνεχής ενημέρωση για θέματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας