Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια, για το σχολικό έτος 2023-2024

Η Δ.Δ.Ε. Λευκάδας λαμβάνοντας υπόψιν την με αρ.πρωτ. 146621/Δ2/20-12-2023 (ΑΔΑ: Ψ4ΗΚ46ΝΚΠΔ-ΕΦΘ) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα: «Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2023-2024» ανακοινώνει τον πίνακα τοποθέτησης επιλεγέντων/εισών εκπαιδευτικών στην Ενισχυτική Διδασκαλία Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024:

Πίνακας τοποθέτησης εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Οι προσληφθέντες/είσες τοποθετημένοι/ες εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη Δ.Δ.Ε. Λευκάδας τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024, ώρα 09.00, για να υπογράψουν τις συμβάσεις εργασίας.

Ως ημερομηνία έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2023-2024 ορίζεται η Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024.

Σχετικά:

Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2023-2024

ΦΕΚ 5999/2023. Ενισχυτική διδασκαλία στα Γυμνάσια για το 2023-2024 και οδηγίες οργάνωσης