Διευκρινίσεις σχετικά με τον μακροσκοπικό έλεγχο των αξιολογικών εκθέσεων στην αξιολογική διαδικασία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Μετά από ερωτήματα που τίθενται στην Υπηρεσία μας αναφορικά με την διαδικασία που ακολουθείται από τους/τις αξιολογητές/τριες κατά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών των ΠΣ και ΠΕΙΣ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 7 του άρ. 11 της υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.01.2023 (Β’ 388) ΚΥΑ και στην υπ’αρ. 19148/Δ6/22-02-2024 (ΑΔΑ:ΨΚΠΖ46ΝΚΠΔ-ΝΒΠ) εγκύκλιο, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας της Π.Ε.Π.Π.Σ της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης στην περιοχή ευθύνης της οποίας ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ελέγχουν και επιβεβαιώνουν την εκ μέρους των αξιολογητών ορθή εφαρμογή και τήρηση των προβλεπόμενων στην παρ. 7 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.01.2023 (Β΄388) ΚΥΑ. Προκειμένου να υλοποιηθεί ο προαναφερόμενος έλεγχος οι αξιολογητές/τριες αποστέλλουν τις εκθέσεις αξιολόγησης που συνέταξαν αμελλητί στον αρμόδιο κάθε φορά Σύμβουλο Εκπαίδευσης της Π.Ε.Π.Π.Σ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εκείνος/η καλείται άμεσα να ελέγξει μακροσκοπικά την πληρότητα της αιτιολογίας της αξιολογικής έκθεσης και συγκεκριμένα να ελέγξει αν γίνεται απλή και αόριστη επανάληψη του περιεχομένου διατάξεων του ν.4823/2021 και της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης, καθώς κι αν υπάρχει γενικευμένη χρήση στερεότυπων ή τυποποιημένων εκφράσεων ή και προτύπων ή υποδειγμάτων αξιολογικών εκθέσεων που δεν προσδίδουν επαρκή και προσήκουσα αιτιολογία στις αξιολογικές εκθέσεις. Στην περίπτωση αυτή, ο αρμόδιος κάθε φορά Σύμβουλος Εκπαίδευσης της Π.Ε.Π.Π.Σ. καλείται παραχρήμα να επιστρέψει την έκθεση αξιολόγησης στον/ην αξιολογητή/τρια που τη συνέταξε προκειμένου να τη διαμορφώσει σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του, τάσσοντάς του/της συγκεκριμένη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) ημέρες. Κατά τα λοιπά ακολουθούνται κατ’ αναλογία τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 11 της με στοιχεία 9950/ΓΔ5/27.01.2023 (Β΄ 388) ΚΥΑ. Ο αξιολογητής το λαμβάνει τον ΑΡ. Ε.Π. από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ. στο οποίο υπηρετεί ο αξιολογούμενος.

Σας υπενθυμίζουμε ότι στην αξιολογική έκθεση θα πρέπει να αποτυπώνεται ευδιάκριτα η συνεισφορά του εκπαιδευτικού στην προώθηση των σκοπών του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. καθώς και η αξιολόγησή της ως θετική / αρνητική με βάση τα τεκμήρια που έχει καταθέσει ή τυχόν έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της αξιολογικής διαδικασίας σχετικά με:

α) την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού στα νέα προγράμματα σπουδών στο πλαίσιο της εφαρμογής τους στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.,

β) την συμμετοχή του εκπαιδευτικού στην πιλοτική εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

γ) την υλοποίηση από τον εκπαιδευτικό ομίλων καινοτομίας, δημιουργικότητας και αριστείας,

δ) τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού σε πρακτική άσκηση/mentoring φοιτητών στο πλαίσιο συνεργασίας του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με Α.Ε.Ι,

ε) τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού στη λειτουργία τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας,

στ) τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού σε καινοτόμες δράσεις εγκεκριμένες από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το ΙΕΠ, κατά περίπτωση, καθώς και συνεργασίες με ΑΕΙ που υλοποιήθηκαν.

Δείτε το έγγραφο