Εγκύκλιος για την αντικατάσταση στελεχών εκπαίδευσης που δεν συμμετέχουν στην αξιολόγηση

Στις διατάξεις του άρθρου 56, παρ. 8 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) ορίζεται ότι:

«8. Αν στέλεχος εκπαίδευσης αρνείται να υποβληθεί στη διαδικασία αξιολόγησης, είτε ως αξιολογητής είτε ως αξιολογούμενος, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, ή την παρακωλύει με την εν γένει στάση του, πλέον των αναφερομένων στις παρ. 4 έως και 7, αντικαθίσταται, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 6 του αρ. 60 …».

Η παρ. 6 του άρθ. 60 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) ορίζει ότι «6: α) λήγει η θητεία και διενεργείται διαδικασία αντικατάστασης του στελέχους εκπαίδευσης, αν η αξιολόγηση λαμβάνει χώρα κατά την πρώτη αξιολογική περίοδο της θητείας, και β)…. Η λήξη της θητείας, σύμφωνα με την περ. α, διαπιστώνεται με απόφαση του αρμόδιου για την τοποθέτηση οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 41 και η θέση που κενώνεται πληρούται, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο.».

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας προκειμένου να τύχουν εφαρμογής οι ανωτέρω διατάξεις για την αντικατάσταση των Διευθυντών/ντριων – Προϊσταμένων σχολικών μονάδων, οι οποίοι/ες αρνούνται να λάβουν μέρος στη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ή/και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ ή, εν γένει, με τη στάση τους παρακωλύουν τη διαδικασία της αξιολόγησης του ως άνω νόμου.

Στην περίπτωση αυτή: α) εκδίδεται πράξη από τον/την οικείο/α Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης και β) η θέση πληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 11 και 12 του άρ. 41 του ν.4823/2021.

Δείτε το (34412/Ε3/3-4-2024) έγγραφο


Συνεχής ενημέρωση για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών: