Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση με επιλογή θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ) καλεί τους μόνιμους επί θητεία εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις άρθρου 31 του νόμου 4823/2021 (Α΄136) και τους όρους της υπό στοιχεία 110579/Δ6/03.10.2023 (Β’ 5760) Υπουργικής Απόφασης, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση με θητεία της θέσης του/της Υποδιευθυντή/ντρίας του Πειραματικού (ΠΕΙ.Σ.) ή Προτύπου Σχολείου (Π.Σ.) στο οποίο υπηρετούν με θητεία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr, ΕΨΠ) στη διαδρομή:

Αρχική / Εκπαίδευση / Επαγγελματίες εκπαίδευσης / Επιλογή Υποδιευθυντών και Προϊσταμένων Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

ή εναλλακτικά στη διεύθυνση:

https://www.iep.edu.gr/services/pps_subdirectors/

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023 έως τη Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:00.

Η αίτηση κάθε υποψήφιου/ας συνοδεύεται από τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών του/της προσόντων δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή. Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τους κωδικούς που διαθέτουν οι υποψήφιοι/ες στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις Υποδιευθυντών/ντριών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. υποβάλουν αίτηση μόνο για τη σχολική μονάδα στην οποία υπηρετούν με θητεία.

Δείτε την πρόσκληση

Το ΦΕΚ 5760/2023. Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών/ντριών Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων