ΦΕΚ 5760/2023. Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών/ντριών Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5760 τ.Β’ (3-10-2023) η απόφαση σχετικά με την διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών/ντριών των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων.

Σύμφωνα με την απόφαση…

Η προκήρυξη για την επιλογή των Υποδιευθυντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. αναρτάται στις ιστοσελίδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης καθώς και στην ιστοσελίδα της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών και διαβιβάζεται στο Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Υποδιευθυντές/ντριες Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr, ΕΨΠ). Η αίτηση κάθε υποψηφίου συνοδεύεται από τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών του προσόντων δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή. Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τους κωδικούς που οι υποψήφιοι διαθέτουν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Κατά την υποβολή της αίτησης δηλώνεται η σχολική μονάδα για στην οποία ο υποψήφιος υπηρετεί με θητεία. Ο φάκελος υποψηφιότητάς τους περιλαμβάνει:

α) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναγράφονται οι τίτλοι σπουδών και επιμόρφωσης, η γνώση ξένων γλωσσών, η διδακτική, συμβουλευτική – καθοδηγητική και διοικητική – υποστηρικτική εμπειρία του υποψηφίου καθώς και το συγγραφικό και ερευνητικό του έργο.

β) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (Π.Υ.Μ.) όπου βεβαιώνονται και τα έτη διδακτικής υπηρεσίας και η βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία έχουν διανυθεί, η υπηρέτηση κατά το τρέχον σχολικό έτος με θητεία σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ..

γ) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

δ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) με την οποία βεβαιώνεται:

δα) Ότι ο εκπαιδευτικός δεν διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4997/2022, δεν τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία, δεν έχει  καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) ή δεν του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου κώδικα,

δβ) η γνησιότητα και αλήθεια των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και των αναφερομένων στο βιογραφικό σημείωμα,

δγ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4823/2021 τα τέσσερα τελευταία έτη,

δδ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν αποχωρεί υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων,

δε) ότι κατά το τρέχον σχολικό έτος υπηρετεί με θητεία στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.

Η Υπεύθυνη δήλωση καθώς και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ανά κατηγορία σε υποδεικνυόμενες θέσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Υποδιευθυντών Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. υποβάλλουν αίτηση για τις θέσεις των υποδιευθυντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. στα οποία κατά το χρόνο της επιλογής υπηρετούν με θητεία και καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο του υποδιευθυντή

Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση υποδιευθυντή εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

  • Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.
  • Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

Οι Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4692/2020 (Α’ 111), επιλέγουν τους/τις Υποδιευθυντές/ντριες των οικείων σχολικών μονάδων Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. με βάση τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), ύστερα από γνώμη του/της διευθυντή/ντρίας της οικείας σχολικής μονάδας.

Ο Διευθυντής του οικείου Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των τελικών πινάκων των δεκτών υποψηφίων εισέρχεται στην πλατφόρμα των αιτήσεων με τους κωδικούς του στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, προκειμένου να λάβει γνώση των δεκτών υποψηφίων και να εκφράσει τη γνώμη του.

Η επιλογή και τοποθέτηση των Υποδιευθυντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. γίνεται για τετραετή θητεία η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4823/2021. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων Υποδιευθυντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ..

Αναλυτικά η διαδικασία στο σχετικό ΦΕΚ