Ανακοίνωση πίνακα δεκτών υποψηφιοτήτων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων

Ανακοινώνεται ο πίνακας με τις δεκτές υποψηφιότητες Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας, όπως καταρτίστηκαν με την Πράξη 20 /16.10.2023 του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, καθώς δεν υφίστανται μη – δεκτές υποψηφιότητες.

Δείτε τον πίνακα

Καλούνται οι υποψήφιοι/ες εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 20.10.2023 και ώρα 14:00, να υποβάλλουν στον/στην Διευθυντή/ντρια της Σχολικής Μονάδας αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος, που υπέβαλαν με την υποψηφιότητά τους στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας.