Διευκρινίσεις σχετικά με υποβληθέντα ερωτήματα από τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1. Σχετικά με τον απαιτούμενο αριθμό εργαστηρίων για τη συγκρότηση Τομέα εργαστηρίων στα Ε.Κ. ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 101 του ν.4763/2020 (Α΄ 254), η οποία αντικατέστησε την περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν.1566/1985 (Α΄ 167). Συγκεκριμένα, το δεύτερο εδάφιο της ισχύουσας διάταξης ορίζει ότι: «4. […] Κάθε τομέας εργαστηρίων περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε (5) εργαστήρια της ίδιας ή γενικότερης κατεύθυνσης […].».

2. Επίσης, σημειώνεται ότι σε συνέχεια του άρθρου 105 του ν.4547/2018 (Α΄ 102) δυνάμει του οποίου η φοίτηση στα εσπερινά λύκεια είναι πλέον τριετής και της σχετικής υπό στοιχεία Φ2/107972/Δ4/05-07-2018 (Β΄ 2636) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α’ 83)», οι συνολικές ώρες μαθημάτων εβδομαδιαίως στα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ ανέρχονται σε τριάντα (30).

3. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ με αρ. φύλλου 3393/τ.Β΄/10-10-2023 δημοσιεύτηκε τροποποίηση της υπό στοιχεία Κ1/104717/10-08-2020 «Κανονισμός Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.Ι.Ε.Κ.» Υπουργικής Απόφασης, στην οποία περιέχονται διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα συνεργασίας των Δ.Ι.Ε.Κ. με τα Ε.Κ.

Δείτε το με απ. πρωτ. Φ13α/116951/Δ4/18-10-2023 έγγραφο