Τοποθέτηση Υποδιευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την τοποθέτηση των Υποδιευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας.

Η επιλογή και τοποθέτηση των Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους (31-07-2027), με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4823/2021.

Η ανάληψη υπηρεσίας των υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων πραγματοποιείται το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης τοποθέτησής τους.

Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων.

Οι ανωτέρω Υποδιευθυντές/τριες Σχολικών Μονάδων, για όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντά τους, λαμβάνουν το σύνολο των επιδομάτων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

Δείτε την απόφαση