Ημερήσιο αρχείο: 19 Ιουνίου, 2023

Έλεγχος και oριστικοποίηση στοιχείων στο myschool σχετικά με τους/τις μαθητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Ο έλεγχος και η οριστικοποίηση των στοιχείων στο myschool αφορά μαθητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοίτησαν/φοιτούν σε σχολικές μονάδες κατά τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023.

Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των ΑΕΙ από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής

ΦΕΚ 3927 τ.Β’ 2023. Τρόπος εισαγωγής, εξεταζόμενα μαθήματα και τρόπος εξέτασης, μόρια και προϋποθέσεις για την εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των ΑΕΙ από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής