Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των ΑΕΙ από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3927 τ.Β’ (16/6/2023) η υπ’ αριθμ. Φ.253/66947/Α5απόφαση με θέμα:«Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.4559/2018 (Α’ 142) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 383 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής.»

Στο ΦΕΚ ορίζονται τα παρακάτω θέματα:

  • Τρόπος εισαγωγής και δικαίωμα συμμετοχής
  • Εξεταζόμενα μαθήματα, μόρια και προϋποθέσεις εισαγωγής
  • Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μουσικών μαθημάτων
  • Διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις

Δείτε το ΦΕΚ