Ημερήσιο αρχείο: 30 Ιουνίου, 2023

Πρόσκληση για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών ως διοικητικό προσωπικό στο ΙΕΠ

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από 30/06/2023 και ώρα 13:00 έως τις 10/07/2023 και ώρα 13:00.