Ημερήσιο αρχείο: 1 Φεβρουαρίου, 2023

Σεμινάριο «Κβαντική Υπολογιστική και Πληροφορία στη Μέση Εκπαίδευση»

Το εξ αποστάσεως σεμινάριο διάρκειας 36 ωρών, απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ03, ΠΕ04 και ΠΕ86 και πραγματοποιείται σε χρονικό διάστημα περίπου δώδεκα (12) εβδομάδων, από 4/2/2023 μέχρι 22/4/2023.

Απόφαση συγκρότησης του Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων

Η απόφαση (ΑΔΑ: 9Ο7Ι46ΜΤΛΗ-ΣΕΩ) του υπηρεσιακού γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τη συγκρότηση του νέου Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων

Οδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσεων στο Δημόσιο Τομέα για υπαλλήλους που αποχωρούν

Οδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσεων στον δημόσιο τομέα, ο οποίος συμβάλλει στη δημιουργία ενός δομημένου συστήματος μεταφοράς γνώσεων, για τις περιπτώσεις αποχώρησης ή μακροχρόνιας απουσίας δημοσίων υπαλλήλων από τη θέση εργασίας τους.