Θέματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Σας ενημερώνουμε ότι στο άρθρο 86 του ν. 4986/2022 (Α’ 204) δημοσιεύθηκαν διατάξεις για θέματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, σε αντικατάσταση της υποπερ. γγ) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4589/2019. Συγκεκριμένα…

Η υποπερ. γγ) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), περί της νομοθετικής εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων να καθορίσει με απόφασή του θέματα σχετικά με την εισαγωγική επιμόρφωση, καθώς και με επιμόρφωση προς απόκτηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας ύστερα από τον διορισμό των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), αντικαθίσταται ως εξής:

«γγ) μετά από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ο χρόνος και η διάρκεια, οι επιμέρους αρμοδιότητες των οργάνων και των φορέων συνεργασίας για την οργάνωση, τη λειτουργία, την υλοποίηση, την εν γένει δια ζώσης ή εξ αποστάσεως διαδικασία, την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη διαχείριση ειδικής πλατφόρμας, το ειδικότερο περιεχόμενο και τα μέσα υλοποίησης, τα προγράμματα διδασκαλίας και ασκήσεων, η διαδικασία πρόσκλησης των μελών, ο τρόπος πιστοποίησης, η αξιολόγηση και τα αποδεικτικά επιμόρφωσης που χορηγούνται, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και των μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), για την περιοδική επιμόρφωση, για τα ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα, καθώς και για την επιμόρφωσή τους προς απόκτηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας και κάθε άλλης μορφής επιμόρφωσης ύστερα από τον διορισμό.»

Ο νόμος 4589/2019

Ο νόμος 4986/2022