Οργανωτικοί Συντονιστές και Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου. Τροποποίηση άρθρου 231 ν. 4823/2021

Σας ενημερώνουμε ότι στο άρθρο 100 του ν. 4982/2022 (Α’ 195) δημοσιεύθηκαν μεταβατικές διατάξεις που αφορούν στους Οργανωτικούς Συντονιστές και τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και αποτελούν τροποποίηση του άρθρου 231 του ν. 4823/2021. Συγκεκριμένα…

Στο άρθρο 231 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Β’ του νόμου αυτού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Μετά από την παρ. 1, προστίθεται παρ. 1Α, ως εξής: «1Α. Κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, αν για οποιονδήποτε λόγο ελλείπει ο Οργανωτικός Συντονιστής ή υπάρχει αδυναμία νόμιμης αναπλήρωσής του, καθήκοντα Οργανωτικού Συντονιστή ασκεί παράλληλα ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, ο οποίος υπηρετεί στην έδρα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και διαθέτει τη μεγαλύτερη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία ή, αν περισσότεροι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου διαθέτουν την ίδια συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, αυτός στον οποίο ανατίθενται τα εν λόγω παράλληλα καθήκοντα από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η ανάθεση των παράλληλων καθηκόντων στον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του πρώτου εδαφίου γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της άσκησης των παράλληλων καθηκόντων καταβάλλεται στον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ως επίδομα θέσης ευθύνης μόνο το επίδομα που λαμβάνουν οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. σύμφωνα με την παρ. 6. Αν δεν καταστεί δυνατή η ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, καθήκοντα Οργανωτικού Συντονιστή ασκεί ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης.».

β) Μετά από την παρ. 7, προστίθεται παρ. 7Α, ως εξής: «7Α. Αν Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου για την Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση εντός μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ελλείπει για οποιονδήποτε λόγο ή απουσιάζει ή αδυνατεί ή κωλύεται να ασκήσει καθήκοντα προέδρου σε Δ.Ε.Δ.Α. που λειτουργεί κατά την παρ. 7, καθήκοντα προέδρου αυτής ασκεί παράλληλα ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου για την Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση, ο οποίος υπηρετεί σε όμορη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και διαθέτει τη μεγαλύτερη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία ή, αν περισσότεροι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου για την Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση διαθέτουν την ίδια συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, αυτός που διαθέτει τη μεγαλύτερη συνολική υπηρεσία ασκώντας τα περισσότερο συναφή προς τις αρμοδιότητες της εν λόγω επιτροπής καθήκοντα. Η ανάθεση των παράλληλων καθηκόντων στον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου για την Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση του πρώτου εδαφίου γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης προέλευσής του, στην οποία ασκεί τα κύρια καθήκοντά του, κατόπιν αιτήματος του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης υποδοχής του, στη Δ.Ε.Δ.Α. της οποίας ανατίθενται παράλληλα καθήκοντα προέδρου. Δαπάνες μετακίνησης και διανυκτέρευσης του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου για την Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση που προκαλούνται κατά την άσκηση των παράλληλων καθηκόντων του πρώτου εδαφίου βαρύνουν την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης προέλευσης του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου για την Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση, η οποία εκδίδει και τη σχετική απόφαση μετακίνησης σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τις αποζημιώσεις λόγω μετακίνησης. Αν δεν καταστεί δυνατή η ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, καθήκοντα προέδρου της Δ.Ε.Δ.Α. ασκεί ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία η επιτροπή αυτή λειτουργεί.».

Δείτε το νόμο 4823/2021

Δείτε το νόμο 4982/2022