Σχετικά με την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2022-2023

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΙΕΠ, η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων για το 2022-23 θα ενεργοποιηθεί στις 31 Μαΐου, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των Σχεδίων Δράσης (Υλοποίηση – Αποτίμηση). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής η 25η Ιουνίου 2023.

Η ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης υποβάλλεται, μετά τη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, στην πλατφόρμα του ΙΕΠ (https://sch-eval.iep.edu.gr/), με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας, Προϊσταμένου/ης και με τη χρήση των κωδικών του σχολείου στο Πανελλήνιο σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ).

Υπενθυμίζουμε ότι η Έκθεση περιλαμβάνει 3 διακριτά τμήματα:

Α. Ταυτότητα του σχολείου

Β. Συνολική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου στους 9 άξονες (Σημείωση: Αποτιμώνται όλοι οι άξονες είτε έχουν υλοποιηθεί σε αυτούς δράσεις βελτίωσης, είτε όχι)

Γ. Συνολική αποτίμηση των δράσεων βελτίωσης του σχολείου

Επιπλέον, σας υπενθυμίζουμε ότι τα πεδία της Υλοποίησης και της Αποτίμησης των Σχεδίων Δράσης θα είναι ενεργά μέχρι την Τρίτη 30/05/2023, σύμφωνα με την 119336/ΓΔ4/2909-2022 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ. Η συμπλήρωσή τους στην πλατφόρμα του ΙΕΠ γίνεται με ευθύνη των Συντονιστών εκπαιδευτικών των ομάδων δράσης, αφού συνδεθούν με τους ατομικούς τους κωδικούς (όχι του σχολείου) στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.


Συνεχής ενημέρωση για θέματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας: