Ημερήσιο αρχείο: 15 Μαΐου, 2023

Τρόπος εξέτασης υποψηφίων ΓΕΛ με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στις Πανελλαδικές 2023

Εγκύκλιος (ΑΔΑ: 6Ι6Θ46ΜΤΛΗ-ΩΥΙ) με αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης στις Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, για το 2023.