Ημερήσιο αρχείο: 18 Μαΐου, 2023

Ενημερωτική εγκύκλιος σχετικά με την προσμέτρηση απουσιών μαθητών/τριών κατά το 2022-2023

Απουσίες που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των μαθητών/τριών αλλά σε αντικειμενικούς λόγους ανωτέρας βίας, δεν θα προσμετρηθούν για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης.