Τρόπος εξέτασης υποψηφίων ΓΕΛ με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στις Πανελλαδικές 2023

Εγκύκλιος (Φ.251/ 53609 /Α5/12-5-2023, ΑΔΑ: 6Ι6Θ46ΜΤΛΗ-ΩΥΙ) με αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης στις Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, για το 2023.

Δείτε την εγκύκλιο

Για τα ΕΠΑΛ, δείτε εδώ

Για την εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2023, δείτε εδώ