Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2023

Εγκύκλιος (Φ.152/ 54977/Α5/17-5-2023, ΑΔΑ: 9ΑΦ646ΜΤΛΗ-Γ5Ρ) με αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης στις Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ΕΠΑΛ, με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, για το 2023.

Δείτε το έγγραφο

Για τα ΓΕΛ, δείτε εδώ