Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 42 του Ν. 4342/2015 και επιθυμούν να μετέχουν στη σύνθεση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, με θητεία που θα αρχίσει την 01-01-2023 και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2024, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις δηλαδή υπηρετούν σε οργανική θέση στην Περιφέρεια του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και έχουν τουλάχιστον 15ετή εκπαιδευτική υπηρεσία. Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και θα κατατεθούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την Τρίτη 20-12-2022 έως και την Πέμπτη 22-12-2022.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να προκύπτει η διοικητική και διδακτική εμπειρία των αιτούντων, η επιστημονική και παιδαγωγική τους κατάρτιση.

Οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οργανικά οι ενδιαφερόμενοι, δηλαδή οι αρμόδιοι Διευθυντές Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., θα εκδώσουν βεβαίωση για κάθε εκπαιδευτικό, στην οποία θα βεβαιώνονται τα εξής στοιχεία:

  • η οργανική του θέση,
  • η θέση στην οποία υπηρετεί και
  • η συνολική εκπαιδευτική του υπηρεσία, υπολογιζόμενη έως τις 22 Δεκεμβρίου 2022.

Μετά από έλεγχο της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα αποστείλουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, άμεσα και το αργότερο έως την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022:

α) τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μαζί με τα βιογραφικά των υποψηφίων,

β) τις προαναφερόμενες βεβαιώσεις και

γ) τους συγκεντρωτικούς πίνακες με τους εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση

Δείτε την πρόσκληση

Υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος