ΦΕΚ 5954/2022. Καταχώριση στοιχείων και ρόλοι στην πλατφόρμα για την «Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων»

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5954 τ.Β’ (22-11-2022) η υπ’αριθμ. 141456/ΓΔ4 απόφαση με θέμα: «Ανάπτυξη και λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής «Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων», μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), στο πλαίσιο υλοποίησης του «Συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο».

Τα 4 άρθρα του ΦΕΚ :

  • Άρθρο 1 – Γενικές Διατάξεις
  • Άρθρο 2 – Καταχώριση στοιχείων και ρόλοι στην εφαρμογή
  • Άρθρο 3 – Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
  • Άρθρο 4 – Μεταβατικές Διατάξεις

Προσοχή! Η υπό στοιχεία 122756/ΓΔ4/29-09-2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4501) παύει να ισχύει.

Δείτε το νέο ΦΕΚ


Συνεχής ενημέρωση για την αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου, στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας