Ημερήσιο αρχείο: 1 Μαΐου, 2022

Αναλυτικές οδηγίες για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, μετά τις διακοπές του Πάσχα

Έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με αναλυτικές οδηγίες για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, τα μέτρα προστασίας, και το πρωτόκολλο σε περίπτωση κρούσματος, μετά τις διακοπές του Πάσχα.

ΦΕΚ 2136/2022. Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.)» (Β’ 5787).

Το ΦΕΚ 2136 τ.Β’ (30-4-2022), με την τροποποίηση της υπό στοιχεία 173678/ΓΔ4/22-12-2020 υπουργικής απόφασης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.)» (Β’ 5787).