Ημερήσιο αρχείο: 16 Μαΐου, 2022

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία έτους 2022

Οι αποφάσεις για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Μουσικά΄και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το έτος 2022.

Μετατάξεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων και αντιστρόφως

Η πρόσκληση (ΑΔΑ: 6Θ4Λ46ΜΤΛΗ-ΝΑΚ) για μετατάξεις εκπαιδευτικών προς τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων και αντιστρόφως. Οι αιτήσεις μετάταξης υποβάλλονται από 17/5/2022 έως 26/5/2022.

Πρόσκληση για μετατάξεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας και ΕΕΠ ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και ΚΕΔΑΣΥ

Οι αιτήσεις για μετάταξη πραγματοποιούνται από 17/5/2022 έως και 26/5/2022 σύμφωνα με τους τρόπους που αναλύονται στην πρόσκληση (ΑΔΑ: ΨΥΠΡ46ΜΤΛΗ-ΦΤ2)