Ημερήσιο αρχείο: 18 Μαΐου, 2022

Αξιολόγηση «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων», στρατεύσιμων και των μαθητών/τριών που έχουν ενταχθεί στα «Διαδικτυακά Τμήματα»

Εγκύκλιος με διευκρινίσεις για την αξιολόγηση των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και στρατεύσιμων μαθητών Δ/θμιας Εκπ/σης και των μαθητών/τριών Δ/θμιας Εκπ/σης που έχουν ενταχθεί στα «Διαδικτυακά Τμήματα» για το 2021-2022.

Ενημερωτική εγκύκλιος σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω ανωτέρας βίας

Οι απουσίες οι οποίες έχουν καταχωρισθεί ή θα καταχωρισθούν και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των μαθητών/τριών αλλά σε αντικειμενικούς λόγους ανωτέρας βίας, δεν θα προσμετρηθούν.

Εγκύκλιος για την εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις Πανελλαδικές 2022

Η Εγκύκλιος (ΑΔΑ: 6ΗΓΠ46ΜΤΛΗ-68Λ) για την εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2022