Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία έτους 2022

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών:

  • Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία έτους 2022 (ΑΔΑ: 6ΞΧΘ46ΜΤΛΗ-ΙΒ9)
  • Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία το έτος 2022 (ΑΔΑ: 6ΣΥ146ΜΤΛΗ-ΧΣΗ)