Ανακοίνωση – Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης για Βελτίωση – Οριστική Τοποθέτηση

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας με το 8/2013 πρακτικό του,

α) αποφάσισε, ότι:

ι) Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02 και ΠΕ03, που είχαν  τη δυνατότητα να διεκδικήσουν συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους  τα κενά του πίνακα, παραμένουν ως υπεράριθμοι στο σχολείο οργανικής τους θέσης, αφού δεν υπήρξε εκπαιδευτικός που να επιθυμεί μετάθεση για ρύθμιση υπεραριθμίας.

ιι) τα κενά και πλεονάσματα, μετά τις μεταθέσεις, του διδακτικού προσωπικού για την περιοχή μετάθεσης Λευκάδας κατά σχολική μονάδα και ειδικότητα, παραμένουν ως είχαν στην με αριθμ πρωτ. ΠΥΣΔΕ 1/18-6-2013 Ανακοίνωση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας, όπως διαμορφώθηκε μετά την ανακοινοποίηση στο ορθό της 19-6-2013.

β) καλεί

  • τους μετατεθέντες στο νομό Λευκάδας,
  • όλους τους προσωρινά τοποθετημένους και ευρισκόμενους στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ,
  • τους αιτούντες βελτίωση θέσης,

εκπαιδευτικούς στους κλάδους των οποίων υφίσταται οργανικό κενό, (δηλ. των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02 ΠΕ03 ΠΕ06, ΠΕ09 και ΠΕ15) όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο πίνακα, να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη δήλωση για βελτίωση – οριστική τοποθέτηση έως και την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013 ώρα 11:30.

 

Η δήλωση μπορεί να κατατεθεί αυτοπροσώπως στο τμήμα εκπαιδευτικών θεμάτων της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας ή να σταλεί με FAX στο 2645021731 στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας και στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν για επιβεβαίωση της παραλαβής της στο τηλέφωνο 2645021729.

 

Σημαντική διευκρίνιση:

Οι εκπαιδευτικοί  των κλάδων στους οποίους υφίσταται οργανικό κενό μπορούν να δηλώσουν και σχολικές μονάδες που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει οργανικό κενό αλλά ενδεχομένως να προκύψει από βελτίωση.

 

Δείτε σχετικά: Πρόσκληση για κάλυψη Οργανικών κενών, Πίνακας Οργανικών Κενών για οριστικη τοποθέτηση, Δήλωση Προτίμησης για Βελτίωση Οριστική τοποθέτηση