Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων αναφορικά με την ασφαλή διενέργεια μαθητικών οδικών μετακινήσεων

Σε συνέχεια της με αρ. πρ Φ1/19577/ΓΔ4/23-02-2024 εγκυκλίου (ΑΔΑ: 63Α246ΝΚΠΔ-ΙΦΕ), σας ενημερώνουμε ότι η εφαρμογή της διαδικασίας τροχονομικού ελέγχου που προβλέπεται για τις μαθητικές οδικές μετακινήσεις των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Αττικής σε αποστάσεις μέχρι 35 χλμ, επεκτείνεται στις σχολικές μονάδες όλης της χώρας. Κατά τα λοιπά ισχύει η παραπάνω εγκύκλιος.

Δείτε την εγκύκλιο (ΑΔΑ: 6ΕΔ146ΝΚΠΔ-Ψ2Ψ)